Demás, de más

Demás plní funkciu prídavného mena alebo neurčitého zámena a prekladá sa ako ostatní.

Napr.:

Los demás niños fueron de excursión. Ostatné deti odišli na výlet.

Vinieron Paula y los demás. Prišla Paula a iní.

Guarda lo demás en el armario. Ulož/odlož to ostatné/zvyšné do skrine.

 

De más je zložené z predložky de a prídavného mena más a znamená zbytočný, navyše. Ak však stojí pri slovese estar má význam bez práce.

Napr.:

Me dio cien pesetas de más. Dal mi zvyšných 100 pesiet.

Hace dos meses que está de más. Už sú to dva mesiace čo je bez práce.


 

Sino, si no

Sino je odporovacia spojka a predstavuje tvrdenie, ktoré je úplne v protiklade, alebo čiastočne odporuje s predchádzajúcim tvrdením.

Napr.:

No estaba con Carmen, sino con Lucía. Nebol s Carmen ale s Lucíou.


Si noje zložené podmieňovacou spojkou si a príslovkou vyjadrujúcou negáciu no.

Napr.:

Si no contesta, telefonea más tarde. Ak neodpovedá, zavolaj neskôr.

 

 

A ver, haber

Zmätok v používaní a ver haber je častý, hoci medzi nimi neexistuje žiadna lexikálna ani gramatická zhoda.


A ver je fráza, zvrat tvorená predložkou a a neurčitkom ver a používa sa na používa sa na vyjadrenie záujmu, zvedavosti, očakávania, na upozornenie niekoho na niečo atď. Do slovenčiny sa prekladá ako aha, hej, pozri sa.

Napr.:

¿A ver? Enséñame ese reloj. Hej? Ukáž mi tie hodinky.

A ver si llegas antes. Som zvedavý čí prídeš skôr.


Haber je pomocné sloveso v neurčitku a vytvára väzby s inými slovesami.

Napr.:

Haber salido tan pronto me parece una buena idea.

Odísť tak skoro mi príde dobrý nápad.

De haber sabido eso, no hubiese ido. Keby som to bol vedel, nebol by som išiel.

Ya debe de haber entrado. Už musel vojsť.Zopakujte si:
Prelož nasledujúce vety do španielčiny:
1. Ak neodpovedá, zavolaj neskôr.
2. Dal mi zvyšných 100 pesiet.
3. Ostatné deti odišli na výlet.

Použitá literatúra:
LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1