Použitie člena v ustálených slovných spojeniach

  • použitie člena v ustálených slovných spojeniach sa môže odkloniť od všeobecných pravidiel použitia členov

  • veľa ustálených slovných spojení prevzala nemčina z cudzích jazykov a po čase ich začlenila do slovnej zásoby alebo ich preložila, napr. das Gesicht verlieren (lose face, stratiť tvár

 

 

Funkčné slovesné konštrukcie s určitým členom

(Funkčné slovesá nadobúdajú charakter pomocných slovies zvláštneho druhu. Tvoria ucelenú významovú jednotku len s podstatným menom (zur Verfügung stehen – byť k dispozícii)

Použitie člena pri funkčných slovesách je určené. S určitým členom sa spájajú, napr.:

den Vorzug geben (dať prednosť)

das Gesicht verlieren (stratiť tvár)

 

Použitie skráteného tvaru predložky s členom je povinné, ak je to možné, napr.:

zum Ausdruck bringen (vyjadriť sa)
zur Verfügung stehen (byť k dispozícii)
im Einsatz sein (byť v nasadení)

 

Často sa vyskytujú aj funkčné slovesá, pri ktorých podľa určitosti podstatného mena stojí určitý alebo neurčitý člen respektíve určitý alebo žiadny člen:

die/eine Garantie geben (dať záruku)
die/eine Wahl treffen (vybrať si)
(die/eine) Antwort geben (odpovedať)
unter (dem) Verdacht stehen (byť v podozrení)
(die) Hoffnung haben (mať nádej)

 

 

Ustálené slovné spojenia s určitým členom:

V mnohých ustálených slovných spojeniach sa používa určitý člen:

um den heißen Brei reden (chodiť okolo horúcej kaše)

den Wind aus den Segeln nehmen (zobrať niekomu dôvody pre jeho argumenty)

durch die Blume sagen (nepovedať priamo)

den Kopf verlieren (stratiť hlavu)

in der Kreide stehen (mať dlhy)