Jazykové štýly
Hovorový
-ústny,súkromný,expresívny
-slová:nárečové,slangové,nespisovné a citovo zafarbené Administratívny -objektívny,písomný,vecný
 -slová :knižné a odborné,citovo nezafarbené
Náučný
-písomný,presný,vecný,prehľadný
-odborné termíny,abstraktné pojmy,trpný rod -žánre:výklad,referát,úvaha,esej..
Umelecký
-subjektívny,expresívny
-básnické slová,obrazové vyjadrenia
Publicistický -verejný,zrozumiteľný
-žurnalizmy,vymenúvanie
-žánre:správa,komentár,kritika,diskusia,polemika...
Rečnícky
-ústny,verejný -mimika,zrozumiteľné termíny,umelecké prostriedky -žánre:politický prejavy(politický,slávnostný...),prednáška
Slohové postupy
 Informačný
-údaje a fakty
-útvary:list,žiadosť,telegram,oznámenie,správa
Opisný -znaky a vlastnosti osôb
-útvary:životopis a rôzne opisy(umelecký,opis pracovného postupu atď) Výkladový
-usporadúva vzťahy medzi javmi
-útvary:výklad,úvaha,výťah,referát...
Rozprávací
-člení sa na úvod,jadro a záver
-útvary:rozprávanie,poviedka,román