Poruchy správania u detí – elektronické šikanovanie (cyberbullying)

Šikanovanie

Šikanovanie je prejavom sociálnej patológie, kde hlavným záujmom je cieľ niekomu ublížiť.

Je to jav, ktorý určite poznajú mnohí žiaci – stretli sa s ním alebo o ňom aspoň počuli z rozprávania iných.

Existuje množstvo definícií a opisov šikanovania (anglický výraz bullying).


Mierne sa odlišujú, ale z veľkej časti hovoria o tom istom:

 • šikanovanie je zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria,

 • šikanovanie pokrýva veľkú škálu vedomých, pretrvávajúcich a nevítaných činov medzi jednotlivcami a skupinami, ktoré sú charakterizované fyzickým, psychickým, sexuálnym násilím a iným utrpením,

 • šikanovanie je dané rozdielnou mocou medzi osobou, ktorá šikanuje a osobou, ktorá je šikanovaná. Táto rozdielna moc je rozpoznaná, a preto využívaná tým, kto šikanuje.

 

Šikanovanie je extrémne rozšírené najmä medzi mladými ľuďmi.
Tejto činnosti prepadajú osoby, ktoré sa snažia dosiahnuť uznanie prostredníctvom utrpenia a provokovania ostatných.


Šikanujúci – agresor sa takto snaží zakryť svoju neschopnosť, zredukovať strach zo seba samého a nájsť stratené sebavedomie.

Novou formou šikanovania, ktorá sa šíri najmä v ostatných rokoch, je elektronické šikanovanie.

 

 

Elektronické šikanovanie (cyberbullying)

 • Ide o zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a  nenávistných správ a zastrašovanie osôb.

 • Internetové prostredie poskytuje jedinečné možnosti pre podobné aktivity.

 • Anonymita, ktorú poskytuje, uľahčuje túto činnosť a kryje ľudí, ktorí majú za cieľ útočiť na ostatných užívateľov internetu.

 • Elektronický násilník si užíva pocit zadosťučinenia, ktorý mu poskytuje odosielanie textových správ, mailov. Chce tak človeka rozrušiť, zneistiť a vystrašiť.

 • Pri elektronickom šikanovaní väčšia fyzická sila agresora, jeho popularita a sociálna sieť ustupujú do úzadia a dôležitou sa stáva schopnosť a spôsobilosť používať počítač, mobil a  internet.

 • Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva aj v tom, že je nepretržité – 365 dní v roku, 24 hodín denne a k inkriminujúcim informáciám má prístup veľké množstvo užívateľov internetu a mobilných telefónov.

 • Nie je už viazané na bezprostredné stretnutia obete a agresora a tak môže mať oveľa hlbší dosah ako šikanovanie fyzické.

 

 

Príklady:

 • vytvorenie web stránky, ktorá má ponížiť, vystrašiť a znevážiť,

 • šírenie obrázkov, upravených fotiek, alebo fotiek z inkriminujúcich situácií, ktoré ponižujú a urážajú,

 • zasielanie výstražných, obscénnych, nenávistných mailov, okamžitých správ, sms,

 • obťažovanie, vyhrážanie alebo zasielanie obscénnych obrázkov prostredníctvom mobilného telefónu,

 • vyhrážanie, zastrašovanie alebo obťažovanie v internetových četových miestnostiach,

 • uverejnenie ponižujúcich, urážajúcich videí na internete,

 • šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií prostredníctvom mailu, mobilného telefónu a internetu,

 • zneužitie identity užívateľa internetu,

 • zneužitie dôverných online rozhovorov a získaných informácií na poníženie a urážanie.

 

 

Ako sa brániť?

 • Človek, ktorý šikanuje, si týmto spôsobom reflektuje svoj vnútorný hnev a  nenávisť k iným ľuďom. Jeho nenávisť sa stupňuje, ale zároveň sa stáva menej účinnou v prípade, ak narazí na človeka, ktorý pochopí, že ide o slabého, osobnostne nevyzretého jednotlivca, neschopného sa zaradiť do spoločnosti a  presadiť si svoju vôľu konformným spôsobom.

 • Nástrojmi násilníka sú sila, kontrola, dominancia a podmanenie.

 • Ich cieľom je vyvolať vo vás reakciu, nech je už akákoľvek. Už to, že zareagujete, odpoviete na ich provokáciu, im poskytuje pocit sily a  kontroly, ktorú týmto spôsobom nad vami získali. Čím viac sa snažíte vyjednávať, vysvetľovať, uvádzať veci na pravú mieru, tým viac ich provokujete k ďalším výpadom.