V poradí treťou záložkou programu PowerPoint je záložka Vložiť. Ide o jednu z najdôležitejších súčastí programu PPT. Pomocou tejto záložky a jej funkcií vkladáme do prezentácie veľké množstvo doplňujúcich a rozširujúcich objektov. To je aj dôvod prečo sem boli určité funkcie pridané a prečo boli rozdelené do viacerých dielčích záložiek.

ing juraj palasthy

Vložiť vo verzii MS PPT 2007.

 

Ak na prvý pohľad porovnáme obidva obrázky, vidíme, že došlo ku zmenám. Vo verzii MS PPT 2007 máme 5 dielčích záložiek. Sú to:

 1. Tabuľky

 2. Ilustrácie

 3. Prepojenia

 4. Text a 

 5. Mediálne klipy

ing juraj palasthy

Vložiť vo verzii MS PPT 2010.

 

Vo verzii MS PPT 2010 máme namiesto pôvodných 5-ich 7 dielčich záložiek. Sú to tieto:

 1. Tabuľky

 2. Obrázky

 3. Ilustrácie

 4. Prepojenia

 5. Text

 6. Symboly

 7. Médiá

 

Obrázky a Ilustrácie vznikli rozdelením dielčej záložky Obrázky a pribudnutím ďalších funkcií, ktoré si postupne popíšeme.

Ako prvá dielčia záložka, je záložka Tabuľky pomocou ktorej môžeme do prezentácie vložiť tabuľku.

ing juraj palasthy

Tabuľka vo verzii MS PPT 2007.


ing juraj palasthy

Tabuľka vo verzii MS PPT 2010.

 

Ako môžeme vidieť Tabuľky sú v obidvoch verziách úplne rovnaké a nedošlo tu ku žiadnej zmene.

Vo verzii MS PPT 2007 máme v poradí ďalšiu dielčiu záložku, a to Ilustrácie. Obsahuje 6 funkcií. Sú to:

 1. Obrázok

 2. ClipArt

 3. Album fotografií

 4. Tvary

 5. Obrázky SmartArt a

 6. Graf

ing juraj palasthy

Vložiť ilustrácie vo verzii MS PPT 2007.


ing juraj palasthy

Obrázky vo verzii MS PPT 2010


ing juraj palasthy

Ilustrácie vo verzii MS PPT 2010.

 

Ak si pozorne pozrieme všetky 3 predchádzajúce obrázky, vidíme, že došlo ku rozdeleniu dielčej záložky Ilustrácie z verzie MS PPT 2007 na 2 časti. A to na dielčiu záložku:

 1. Obrázky, ktorá obsahuje tieto funkcie:

  1. Obrázok

  2. ClipArt

  3. Snímka

  4. Album fotografií

 2. Ilustrácie, ktorá obsahuje tieto funkcie:

  1. Tvary

  2. Obrázky SmartArt

  3. Graf

Postupne si popíšeme jednotlivé rozdiely. Keďže názvy jednotlivých funkcií ostali nezmenené postupne si ich heslovite popíšeme. Hard copy obrazovky budem vkladať len tam kde došlo ku nejakej zmene.

Ako prvú funkciu máme v MS PPT 2007 funkciu Vložiť obrázok, kde nedošlo ku žiadnej zmene. V obidvoch prípadoch nám program ponúka možnosť výberu konkrétneho obrazového súboru z disku, internetu, alebo externého prídavného zariadenia (USB kľúč, externý HDD, alebo iné úložisko dat).

Ako druhú funkciu v oboch verziách MS PPT máme funkciu ClipArt. Tu neprišlo ku žiadnej zmene v používaní.

Ako tretiu funkciu v MS PPT 2007 máme funkciu Album fotografií. Ani tu nedošlo ku žiadnej zmene. Jedinou zmenou je zmena poradia. V MS PPT 2007 je táto funkcia druhá v poradí, kdežto v MS PPT 2010 je táto funkcia v dielčej záložke Obrázky štvrtá v poradí. Môžeme si to porovnať na priložených obrázkoch:

ing juraj palasthy

MS PPT 2007, vložiť z Albumu fotografií.


ing juraj palasthy

MS PPT 2010, vložiť z Albumu fotografií.

 

V MS PPT 2010 máme v dielčej záložke Obrázky aj funkciu Snímka. Táto nám umožňuje zachytiť ľubovoľnú časť obrazovky a vložiť ju do prezentácie.

ing juraj palasthy

Popis funkcie Snímka v MS PPT 2010.


ing juraj palasthy

Program robí snímky z dostupných okien.

 

Z ponúkaných náhľadov na otvorené okná si vyberiem to, ktoré chcem do mojej prezentácie použiť. Takto si môžem robiť pracovnú prezentáciu, alebo prezentáciu na nejakú vyučovaciu hodinu. Pomocou tejto funkcie môžem do prezentácie postupne vkladať pracovný postup riešenia nejakej úlohy.

ing juraj palasthy

Snímka obrázku koncertu, ktorý som počas tvorby učiva počúval.