Vypracovala: Paed.Dr Jana Hanesová


 

V tejto kapitole sa pozrieme na podraďovacie súvetie z hľadiska slovosledu. Podraďovacie súvetie tvorí veta hlavná a veta vedľajšia. Veta vedľajšia môže nasledovať po vete hlavnej, alebo jej môže aj predchádzať. Vedľajšie vety uvádzajú podraďovacie spojky. Občas sa môžu objaviť aj bez spojky.


 

 

Veta vedľajšia nasleduje po vete hlavnej

 

V prípade, že veta vedľajšia nasleduje po vete hlavnej, je oddelená čiarkou. Po čiarke nasleduje podraďovacia spojka, podmet, ostatné vetné členy a sloveso v určitom tvare.

 

Napr.

Mein Bruder ist krank, wenn er Fieber hat.

Môj brat je chorý, keď má horúčku.

Meine Tante kommt erst morgen, weil sie viel zu tun hat.

Moja teta príde až zajtra, lebo má veľa práce.

Wissen Sie schon, ob hat er alles geschafft hat?

Viete už, či on všetko stihol?

 

Slovosledu vedľajšej vety sa podrobnejšie povenujeme v ďalšom bode tejto kapitoly.

 

 

 

Veta hlavná nasleduje po vete vedľajšej

 

Ak po vete vedľajšej nasleduje hlavná veta, začína sa slovesom a po ňom nasleduje podmet. Ide tu teda o nepriamy slovosled, kde vedľajšia veta zastupuje vetný člen.

 

Napr.

Wenn ich krank bin, muss ich im Bett bleiben.

Keď som chorá, musím zostať doma.

Obwohl sie Zeit hat, lernt sie nicht viel.

Aj keď má čas, neučí sa veľa.

Weil er Lehrer sein will, muss er fleißig studieren.

Pretože chce byť učiteľom, musí usilovne študovať.

Weil sie heute arbeiten muss, kann sie nicht schwimmen gehen.

Pretože dnes musí pracovať, nemôže ísť plávať.

 

 

 

Poradie vetných členov vo vedľajšej vete

 

Pre slovosled vo vedľajšej vete vo všeobecnosti platia nasledovné pravidlá: na prvom mieste vo vedľajšej vete stojí spojka, za ňou nasleduje podmet a ostatné vetné členy. Na konci vety sa nachádza sloveso v určitom tvare.

 

Napr.

Ich freue mich, wenn die Sonne scheint.

Ja sa teším, keď svieti slnko.

Meine Freundin ist sehr müde, wiel sie krank ist.

Moja priateľka je veľmi unavená, lebo je chorá.


Pri tvorení vedľajšich viet si však treba uvedomiť i niektoré ďalšie skutočnosti:

 

  • Sloveso s odlučiteľnou predponou stojí vo vedľajšej vete spolu so slovným základom, teda sa neodlučuje. Stojí na konci vety vyčasované.

 

Napr.

Meine Mutter ist immer müde, wenn sie aufraumt.

Moja matka je vždy unavená, keď upratuje.

Er kommt später, weil er heute noch einkauft.

On príde neskôr, lebo dnes nakupuje.

 

  • Spôsobové sloveso stojí vo vedľajšej vete za neurčitkom významového slovesa.

 

Napr.

Wir kommen nicht, wiel wir heute noch lange arteiten müssen.

My neprídeme, lebo dnes musíme ešte dlho pracovať.

 

  • Pri funkčných slovesách s pevnou väzbou stojí menná časť čo najbližšie ku koncu vety.

 

Napr.

Er ist sehr gesund, weil er täglich Sport treibt.

On je veľmi zdravý, lebo denne športuje.

 

  • V perfekte stojí na konci vedľajšej vety pomocné sloveso v určitom tvare a pred ním príčastie minulé

 

Napr.

Sie weiß es nicht, weil der Vater es ihr nicht gesagt hat.

Ona to nevie, lebo otec jej to nepovedal.

 

  • Pri použití prefekta a pluskvamperfekta, prípadne budúceho času spôsobového slovesa nastáva zmena v usporiadaní prísudkovej časti. Na treťom mieste od konca stojí určitý slovesný tvar pomocného slovesa haben alebo werden, po ňom nasleduje infinitív plnovýznamového slovesa a na konci infinitív modálneho slovesa.

 

Napr.

Er geht nicht zur Tante, wiel er schon gestern hat hingehen müssen.

On nejde k tete, lebo už včera tam musel ísť.


Ak stojí vedľajšia veta za vetou hlavnou býva vždy oddelená čiarkou.

Pri tvorení vedľajších viet je potrebné všimnúť si postavenie zvratného zámena.

V prípade, že je podmetom vedľajšej vety podstatné meno, stojí zvratné zámeno pred podmetom.

 

Napr.

Ich hoffe, dass sich der Student gut vorbereitet.

Ja dúfam, že sa študent dobre pripraví.

 

Ak je podmetom vedľajšej vety zámeno stojí zvratné zámeno až za týmto zámenom.

 

Napr.

Ich hoffe, dass er sich gut vorbereitet.

Ja dúfam, že sa on dobre pripraví.Kontrolne otázky:

  1. Aké je poradie vetných členov v podraďovacom súvetí v prípade, že vedľajšia veta nasleduje po vete hlavnej?

  2. Aké je poradie vetných členov v podraďovacom súvetí v prípade, že vedľajšia veta je na prvom mieste a po nej nasleduje veta hlavná?

  3. Aké sú všeobecné pravidlá postavenia vetných členov vo vete vedľajšej?

  4. Kedy sa vedľajšia veta oddeľuje čiarkou?

  5. Aké je postavenie zvratného zámena vo vedľajšej vete?Použitá literatúra:

Themen aktuell 2

Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny