Vypracovala: Mgr. Alena Hmirová
 
 
Vo francúzskej vete majú zámená presne určené miesto. Ich postavenie záleží od druhu zámena, ale aj typu vety. To znamená, že iné je postavenie zámen v oznamovacej vete, iné v rozkazovacej vete. Taktiež záleží na tom, či je veta kladná alebo záporná.
 
Príklady:
 
 
Tu peux me donner mes poupées?
(Môžeš mi dať moje bábiky?)
 
Tu peux me les donner?
(Môžeš mi ich dať?)
 
Tu peux lui donner les cahiers?
(Môžeš mu dať zošity?)
 
Tu peux les lui donner?
(Môžeš mu ich dať?)
 
Z príkladov môžeme zistiť, že ak sa vo francúzskej vete stretnú dva zámenné predmety, ich poradie vo vete je nasledovné:
 
1) zámená le, la, les (4. pád) stoja za zámenami me, te, nous, vous (3. pád). To znamená, že je vo vete najskôr zámeno v 3. páde (v datíve), a potom zámeno v 4. páde (akuzatíve) tak, ako to je aj v slovenčine.
 
Príklady:
 
a)
Je peux te prêter mes livres.
(Môžem ti požičať moje knihy.)
 
Je peux te les prêter.
(Môžem ti ich požičať.)
b)
Il nous apporte les cadeaux.
(Prinesie nám darčeky.)
 
Il nous les apporte.
(Prinesie nám ich.)
 
2) zámená le, la, les (4. pád) stoja pred zámenami lui, leur (3. pád). To znamená, že je vo vete najskôr zámeno v 4. páde (akuzatíve), a potom zámeno v 3. páde (datíve). V porovnaní so slovenčinou je v tomto prípade obrátené poradie zámen.
 
Príklady:
 
Vous pouvez leur envoyer cettes lettres?
(Môžete im poslať tieto listy?)
Vous pouvez les leur envoyer?
(Môžete im ich poslať?)
 
 
Vo francúzskej vete môžeme vidieť takéto skupiny zámen:
 
Poradie ako v slovenčine
3. pád = datív
4. pád = akuzatív
me (mi)
 
te (ti)
le (ho)
se (si)
la (ju)
nous (nám)
les (ich)
vous (vám)
 
 
Obrátené poradie v porovnaní so slovenčinou
4. pád = akuzatív
3. pád = datív
Francúzska veta
le
 
la
lui
les
leur
3. pád = datív
4. pád = akuzatív
Slovenská veta
mu
ho
jej
ju
im
ich
 
Postavenie zámen v zápornej oznamovacej vete:
 
Ak mám vetu v zápore, tak častica ne stojí pred nesamostatnými zámenami a častica pas až za slovesom.
Vzor:
 
Tu ne
me
le
 
montres pas
te
la
nous
les
vous
 
 
le
lui
la
leur
les
 
 
 
Príklady:
 
1)
Elle ne vous dit pas mon adresse.
(Nepovie vám moju adresu.)
 
Elle ne vous la dit pas.
(Nepovie vám ju.)
2)
Je ne te lis pas cet article.
(Neprečítam ti ten článok.)
 
Je ne te le lis pas.
(Neprečítam ti ho.)
3)
Vous ne lui louer pas la chambre.
(Neprenajmete mu izbu.)
 
Vous ne la lui louez pas.
(Neprenajmete mu ju.)
4)
Nous ne leur préparons pas les sandwichs.
(Nepripravíme im sendviče.)
 
Nous ne les leur préparons pas.
(Nepripravíme im ich.)
 
!Ak máme vetu v zápornom rozkazovacom spôsobe, tak poradie zámen je rovnaké ako v oznamovacej vete.
 
Príklady:
 
1) Ne le lui écris pas! (Nepíš mu ju!)
2) Ne me la donne pas! (Nedávaj mi ju!)
3) Ne lui cherche pas lepull! (Nehľadaj mu sveter!)
Ne le lui cherche pas! (Nehľadaj mu ho!)
 
!Ak máme vetu v kladnom rozkazovacom spôsobe, tak celá skupina zámen stojí za slovesom a nepriamy predmet (3. pád) je vždy na konci vety, pričom zámeno me sa mení na moi a zámeno te na zámeno toi!
 
Príklady:
 
1)
Tu me lis un conte de fées.
(Prečítaš mi rozprávku.)
 
Lis-le-moi!
(Prečítaj mi ju!)
2)
Nous leur lisons une annonce.
(Prečítame im oznam.)
 
Lisons-la-leur!
(Prečítajme im ho!)
 
Pozor: V kladnom rozkazovacom spôsobe nezabúdajte na spojovníky!
 
ZOPAKUJME SI:
  1. Aké je poradie zámen v kladnej oznamovacej vete?
  2. Aké je poradie zámen v zápornom rozkazovacom spôsobe?
  3. Uveďte 4 príklady viet, pričom využijete všetky spomínané možnosti poradia zámen.
  4. Na čo je potrebné si dať pozor vo vete, ktorá je v kladnom rozkazovacom spôsobe?
 
 
Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov