Politický román

George Orwell

(1903 - 1950)

- pochádza z vy..ej spoločenskej vrstvy, s ktorou sa rozi.iel, lebo sympatizoval s proletariátom

- pôvodne sa volal ERIC BLAIR

- bojoval v .panielsku na strane antifa.istov, stretával sa s komunistami, obdivoval v.etko

ruské a sovietske, ale keď sa stretol s neférovými praktikami zo strany sovietskych poradcov,

prestal obdivovať Sovietov a stal sa najväč.ím kritikom totality

- zakladateľ politickej satiry

- po .panielskej vojne .il ako tulák v Parí.i

- písal reportá.e, eseje, romány

Zvieracia farma - román

- politická satira

- anglický antiutopistický román

- dej sa odohráva na bli..ie neurčenom fiktívnom mieste a dobe

- je to panská forma asi 30 . 40 rokov 20. storočia

- alegória na VOSR, podáva obraz totalitnej spoločnosti, zvieratá na farme povstanú proti

tyranii farmára, zvrhnú ho a vyhlásia vlastnú vládu, stavajú sa v.etci rozumnými. Prasatá sa

začnú pova.ovať za najinteligentnej.ie, ujmú sa moci a začnú tyranizovať iné zvieratá.

Nastáva zmena spoločnosti, väč.ina rovných je ovládaná hŕstkou e.te rovnej.ích, prasatá sa

oslovujú súdruhovia a vytvárajú novú tyraniu, ktorá je hor.ia ako tyrania farmára.

- v.etky zvieratá si sú rovné, ale niektoré e.te rovnej.ie

- Hl. postavy: sviňa NAPOLEÓN = je podlá, krutá, premúdrelá, riadi v.etky zvieratá

somár BENJAMÍN = zostáva sám sebou a nedá sa zmanipulovať

ň BOXER = poslu.ne vykonáva v.etky činnosti

OSTATNÍ = dajú sa ľahko zmanipulovať a na slovo plnia príkazy nadriadených

- je to alegorická bájka, kde zvieratá jednajú ako ľudia, je to varovanie, aby sa ľudia nedali

zmanipulovať totalitou

- román je pesimistický, vyu.íva prvky hovorovej aj spisovnej reči

1984 - román

- antiutopický, alegorický, 3 dielny román

- názov symbolizuje stav sveta 36 rokov po napísaní románu, napísané v roku 1948

- odstra.ujúca vízia budúceho sveta, odohráva sa v Londýne, svet je rozdelený na 3 veľmoci:

OCEÁNIA (aj Británia)

SEVERNÁ A JU.NÁ AMERIKA

EUOÁZIA ( Európa + sovietska časť Ázie)

- veľmoci medzi sebou bojujú u. 25 rokov

- hl. hrdina: 39 ročný Londýnčan Winston Smith - účtovník na ministerské pravdy, ktorý

spravuje informácie, zábavu, .kolstvo, umenie

- spoločnosť ovládajú: 1. strana

2. ideopolícia

3. v.adeprítomná TV

- riadi sa heslami:

.vojna je mier.

.sloboda je otroctvo.

 

.nevedomosť je sila.

- 3 vrstvy občanov: 1. najvy..ia byrokracia - .tí hore.

2. stupeň stredných rádov - .tí uprostred.

3. proletári - .tí dole,. .plebs.

- delenie občanov je stále, nemenné, platí od mlad.ej doby kamennej

- na čele .tátu Oceánie je postava VEĽKÝ BRAT, ktorého nikdy nikto nevidel - ľudia ho

poznajú z plagátov, hlas z obrazovky

- po ňom VNÚTORNÁ STRANA - .mozog strany.- má obmedzený počet členov

- VONKAJ.IA STRANA - .ruka strany.- najmocnej.ia z celej Oceánie

- v Oceánií je erotika nepriateľom, lásku kontroluje ministerstvo lásky ako prostriedok na

plodenie detí

- Winston sa vzbúri, so svojou láskou Júliou chce bojovať proti systému, zatknú ich, mučia,

podrobia vymývaniu mozgov, zradia jeden druhého aj seba a začnú milovať Veľkého brata

- dodatkom sú zásady funkcie jazyka predstaviteľov moci - NEW SPEAK, tento jazyk je

odli.ný od spisovného, znemo.ňujú v.etky spôsoby .ivotu odli.né od vládnucej ideológie, sú

do neho prekladané diela svetovej literatúry.

- táto vízia odhalila zásady akejkoľvek absolutistickej vlády, nekontrolovateľnej moci,

premývania mozgov a masovej uniformity

Romány: BARMSKÉ DUNY

DCÉRA DUCHOVNÉHO

Reportá.ne knihy: AKO SOM STRIELAL SLONY

POPRAVA OBESENÍM

BEZ PEŇAZÍ A NÁDEJE V LONDÝNE A PARÍ.I

Literárne eseje: ZAKAZOVANIE LITERATÚRY

LÝR

TOLSTOJ A .A.O

 

Graham Greene

(1904- 1991)

- anglický dramatik, prozaik, publicista

- jeho otec - riaditeľ .koly

- .túdium OXFORD, pôsobil ako novinár, počas 2. svet. vojny v slu.bách ministra

zahraničných vecí

DELENIE JEHO DIEL: A) vá.ne: VNÚTRO ČLOVEKA

UTVORILO MA ANGLICKO

ČIERNY CHLAPEC

TICHÝ AMERIČAN

B) zábavné: REVOLVER NA PREDAJ

TAJNÝ KURIÉR

NÁ. ČLOVEK Z HAVANY

C) spoločenské: KOMEDIANTI

ĽUDSKÝ PASTOR

Tichý Američan

- román

- o protikoloniálnej vojne vo Vietname v roku 1955

- rozprávač a hl. hrdina s detektívnou zápletkou je stárnuci novinár THOMAS FOWLER

- odohráva sa retrospektívne

- v Saigone zavra.dia amerického diplomata

- na jeho identifikáciu zavolajú novinára

- novinár .ije s veľmi mladou Vietnamkou, s ktorou sa nemô.e o.eniť, lebo jeho man.elka

v Anglicku nechce dovoliť rozvod

- mladá Vietnamka ho opustí kvôli inému belochovi, ktorý jej ponúkol man.elstvo

- biely mu. má nekalé obchody, zabili ho pri večeri, na ktorú ho vylákal Thomas

- Vietnamka sa vracia k Thomasovi a jeho anglická man.elka súhlasí z rozvodom

- zobrazená miestna atmosféra, vojnové scény, zobrazení sú politici, ktorí zohrali hlavnú úlohu