Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková

 

 

 

Podstatné mená z iných slovných druhov:

 • pri tvorení podstatných mien sa môže ale nemusí zmeniť forma pôvodného slova

 • substantivizáciou (vznik podstatného mena) sa mení pôvodný slovný druh

 • novovzniknuté podstatné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom

 • význam slova ostáva rovnaký, časom sa môže meniť

 

 

Tvorenie podstatných mien od slovies:

 • všetky neurčitky slovies môžu byť bez ich zmeny použité ako podstatné mená

 • všetky takto vytvorené podstatné mená sú stredného rodu a nemajú množné číslo

lesen – das Lesen

 

 • niekedy sa používajú predpony alebo prípony a vtedy sa tvorí množné číslo

laufen - die Lauferei (prípona –erei)

berühren - die Berührung (prípona –ung)

 

 

Tvorenie podstatných mien od prídavných mien

Prídavné mená sa môžu používať ako samostatné mená, ktoré označujú osoby, ak sú mužského alebo ženského rodu alebo abstraktá, neživotné a nepočítateľné stredného rodu. Spodstatnené prídavné mená sa skloňujú ako prídavné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom.

Eine blindeFrau saß daneben. (Slepá žena sedela vedľa.)

Eine BlindeFrau saß daneben. (Slepá sedela vedľa.)

(pôvodné podstatné meno vypadne)

blond Die Blonde sieht super aus.

(Blondína vyzerá dobre.)

böse Das Böse verliert immer im Märchen.

(Zlo prehrá vždy v rozprávke.)

deutsch Die meisten Deutschen verbringen ihren Urlaub am Meer.

(Väčšina Nemcov strávi svoju dovolenku pri mori.)

einheimisch Fragen Sie einenEinheimischen.

(Opýtajte sa domáceho.)

 

 

Použitie prípon

 • pomocou prípon –heit alebo –keit vznikajú podstatné mená z prídavných mien:

schön – die Schönheit (krása)

lauter - die Lauterkeit (statočnosť)

 

 

Príležitostné tvorenie podstatných mien

Niekedy sa spodstatňujú aj iné slovné druhy:

 • číslovky: deine Vier in Mathe (tvoja štvorka z matematiky)

 • predložky: auf a ab - Das Auf und Ab hatte kein Ende. (Hore dolu...)

 • spojky: wenn a aber - Das ist ohne Wenn und Aber richtig. (...keď a ale...)

 • príslovky: gestern a heute - das Gestern und das Heute (včera a dnes)

 • zámená: ich - die Grenzen des Ich (hranice mňa)

 

 

 

Zopakujte si:

 1. Uveď spôsoby tvorenia podstatných mien zo slovies.

 2. Opíš ako tvoríme podstatné z prídavných mien.

 3. Uveďte ďalšie slovné druhy, z ktorých tvoríme podstatné mená.

 

 

 

Použitá literatúra:

E.Marko- Príručná gramatika nemčiny