Vypracovala: Veronika Čierna


Podmieňovací spôsob sa tvorí od neurčitku pridaním koncoviek -ía, -ías, -ía, íamos, -íais, ían.hablar - hovoriť


Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

hablaría

hablaríamos

2. osoba

hablarías

hablaríais

3. osoba

hablaría

hablaríanvender – predať, predávať


Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

vendería

venderíamos

2. osoba

venderías

venderíais

3. osoba

vendería

venderíanvivir – žiť, bývať


Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

viviría

viviríamos

2. osoba

vivirías

viviríais

3. osoba

viviría

vivirían


Nepravidelné slovesá

Pomocou na zapamätanie si nepravidelných slovies podmieňovacieho spôsobu je, že nepravidelné slovesá sú rovnaké ako aj pri budúcom čase.


decir (diré) → diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían

hacer (haré) → haría, harías, harí, haríamos, haríais, harían

hay (habrá) → habría

poder (podré) → podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían

poner (pondré) → pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían

saber (sabré) → sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían

salir (saldré) → saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían

tener (tendré) → tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían

venir (vendré) → vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían


Pri slovese querer sa namiesto podmieňovacieho spôsobu (quería) používajú spravidla tieto tvary: quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisiérais, quisieran.


Podmieňovací spôsob sa používa okrem iného na vyjadrenie

 • predpokladaných, pravdepodobných a možných dejov

Podríamos ir al cine.

Mohli by sme ísť do kina.

 • zdvorilej žiadosti ¿Podrían Uds. ir con nosotros?

Mohli by ste ísť s nami?

Ďalšie príklady na podmieňovací spôsob jednoduchý

Si viniera a casa, le daría el regalo.

Aunque estuvieras enfermo, no me separaría de ti.


Cvičenie

Vyčasujte v podmieňovacom spôsobe nasledovné slovesá:

 • recibir

 • invitar

 • poder

 • amar

 • llamar

 • querrer

 • tener

 • saber

 • escribir

 • leer


Použitá literatúra:

Jana Lenghardtová: Španielčina 2.

Ladislav Trup: Gramatika španielčiny.