Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

Podmienka je v programe veľmi dôležitá. Nikdy totiž nemáme rovnorodé údaje, ale rôzne. Aj keď na prvý pohľad sa nám javia rovnako a majú rovnakú štruktúru, často s nimi pracujeme oddelene. Presne tak, ako v živote. Ak si zoberieme napríklad množinu ľudí, tak ju môžeme rozdeliť napríklad podľa:

 

 • Pohlavia

  •  chlapci

  • dievčatá

 • Farby pleti

  •  beloch

  • černoch

  • aziat

  • indián

  •  atď.

 

 

Pri spracovaní údajov musíme vyhodnocovať kľúčovú podmienku, ktorá nám vetví program. Vetvenie programu vlastne znamená určenie vykonávania nasledujúcej sekvencie príkazov programu.

 

Na jednoduché objasnenie podmienky by som mohol použiť jednoduchý príklad zo života. Predstavme si, že máme množinu malých detí. Tu platí, že dievčatká sa hrávajú s bábikami a chlapci s autami. Deti stoja pomiešané pekne v rade a pani učiteľka im rozdáva hračky podľa toho, či je dieťa dievčatko alebo chlapec. Ak už v rade nestojí žiadne dieťa, netreba už nikomu dať žiadnu hračku. Takto sme vyhodnotili celý súbor detí a uspokojili sme každého jedinca.

 

Na takomto jednoduchom príklade som sa snažil vysvetliť fungovanie podmienky v praxi. Opakovanie tej istej situácie až po konečné spracovanie všetkých záznamov v súbore nazývame v programovaní cyklus.

 

 

V programe musí byť nastavená buď logická, alebo matematická podmienka. Podľa vyhodnotenia údaja v podmienke vetvíme program. Podmienky sa v programovaní používajú veľmi často a sú základom dobrej stavby programu. Každá jedna podmienka, ktorá je do programu zabudovaná, musí spĺňať viaceré kritériá:

 

 • Musí byť logická, a tým opodstatnená

 • Musí byť postavená exaktne presne

 • Musí zodpovedať možným výsledkom

 • Musí zodpovedať platnej legislatíve

 

 

 

Ak program počas spracovania ktoréhokoľvek údaja narazí na podmienku, tú musí vyhodnotiť a na základe tohto vyhodnotenia program pokračuje v spracovaní buď:

 

 • Sekvenčne

 • Odskočí na inú časť programu

 

 

 

Podmienka je vlastne rozhodnutie sa v programe a následné spracovanie konkrétneho údaja. Na zadanie podmienky používame kľúčové slová:

 

 • If – zodpovedá slovenskému ak

 • Then zodpovedá slovenskému – potom

 • Else – zodpovedá slovenskému - inak

 

 

 

 

Jednoducho sa dá podmienka demonštrovať pri pohľade na náš obrázok asi takto:


Ak je osoba dievčatko

Potom jej daj bábiku

Inak autíčko

 

Ako vidieť logika podmienky v programovaní nie je ničím odlišná od logiky v bežnom živote. Jediné na čo treba dávať mimoriadny pozor je to, že musíme podmienku postaviť logicky správne.

 

V programe môže byť viacero podmienok. Ich počet nie je nijako limitovaný. Pri zadávaní podmienok však musíme dbať na čitateľnosť a prehľadnosť programu. Preto je dobré písať tak programy, aby v nich bol vždy len nevyhnutný počet podmienok. Mnoho krát však programátori vkladajú do podmienok tzv. tvrdý skok goto, ktorý nám zabezpečí odskok z danej oblasti programu do úplne inej časti programu, kde sa môžu vykonávať iná skupina algoritmov. So skokmi goto treba pracovať veľmi opatrne, lebo jeho použitím opúšťame práve vykonávanú sekvenciu príkazov. Aj tu platí, že čím viac skokov je v programe, tým sa stáva program menej prehľadný. To robí problémy pri simulácii programu, ktorá sa používa pri hľadaní logickej chyby programu.

 

 

Ako vidieť, podmienky sú osobitnou skupinou príkazov, ktoré samé o sebe neznamenajú nič. Ak sú však použité tak, že na seba nadväzujú, vytvárajú v programe vetvy, pomocou ktorých sa spracovávajú údaje spĺňajúce nadefinované podmienky.

 

 

 

Otázky:


 1. Aká je to kľúčová podmienka?

 2. Čo je to cyklus v programe?

 3. Ako musí byť nastavená podmienka v programe?

 4. Ako by ste preložili anglické výrazy: if, then a else?

 5. Čím je limitovaný počet podmienok v programe?