Vypracovala: Mgr. Katarína Matiašková

 Podmienková veta (conditional) je súvetie, v ktorom jedna veta je hlavná a druhá vedľajšia. Pokiaľ vedľajšia veta stojí v súvetí prvá tak ju oddeľujeme čiarkou. Pokiaľ je prvá hlavná veta tak čiarku za ňou nepíšeme. Vo vedľajšej vete používame spojku if = ak.


 

Zero conditional – nultá podmienková veta

- vyjadruje situáciu, ktorá automaticky nasleduje po inej

If  you heat water, it boils. (Ak zohreješ vodu, varí sa.)

If Daniel has any money, he spends it. (Ak Daniel nejaké peniaze, minie ich.)

If you press this switch, the computer comes on. (Ak stlačíš toto tlačidlo, počítač sa zapne.)


 

 

vedľajšia veta

hlavná veta

if + prítomný jednoduchý čas

prítomný jednoduchý čas

If you press this switch,

the computer comes on


 

 

First conditional – prvá podmienková veta

- vyjadruje situáciu reálnu v prítomnosti alebo budúcnosti


matiaskova

 


Muž sa pýta: Pôjdeme taxíkom?

Prvá žena: Ak pôjdeme autobusom bude to lacnejšie.

Druhá žena: Dostaneme sa tam rýchlejšie ak pôjdeme taxíkom.


Obe ženy použili vo svojej odpovedi prvú podmienkovú vetu. Tzn., že sú reálne obe možnosti v prítomnosti alebo budúcnosti.

 

 

Štruktúra prvej podmienkovej vety

vedľajšia veta hlavná veta

if + prítomný jednoduchý čas , budúci čas will


 

Poradie hlavnej a vedľajšej vety sa môže vymeniť, ale bez použitia čiarky

hlavná veta vedľajšia veta

budúci čas will if + prítomný jednoduchý časmatiaskova


 

Pozor!

  1. Preklad do slovenčiny sa trochu gramaticky líši. V preklade za spojkou ak používame budúci čas, ale v angličtine je tam prítomný jednoduchý čas.

 

  1. po slovese will musí vždy nasledovať plnovýznamové sloveso v základnom tvare:

  • žiadna prípona –s v tretej os. jednot. čísla (she will go out)

  • sloveso byť má základný tvar be (it will be cheaper)

  • am/is/are = vyčasované sloveso byť


  1. pokiaľ tvoríme otázku v prvej podmienkovej vete, tá sa tvorí z hlavnej vety, teda z tej kde máme budúci čas will. Pri slovese will sa otázka tvorí výmenou slovosledu.

Will you go out if the weather is nice?

môžeme pridať aj opytovacie zámeno na začiatok otázky

Whatwill she do if she comes late?


  1. nezabúdame, že vo vedľajšej vete, kde používame jednoduchý prítomný čas dodržujeme všetky pravidlá tohto času:

  • prípona – s v tretej osobe jednotného čísla

  • v zápore používame don´t/doesn´t + plnovýznamové sloveso v základnom tvare

pozn. otázku netvoríme lebo v prvej podmienkovej vete sa tvorí z hlavnej vety a ako sme si už uviedli jednoduchý prítomný čas sa používa vo vedľajšej vete s if


If I don´t hurry, I´ll miss the bus.

If she doesn´t feel well tomorrow, she´ll stay at home.

If he goes out, he´ll close the window. 

Zopakujte si:

1. Čo vyjadruje nultá podmienková veta a ako ju tvoríme?

2. Čo vyjadruje prvá podmienková veta a ako ju tvoríme?


 

 

Použitá literatúra:

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

 

 

Zdroj obrázka:

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006