Vypracoval: Mgr. Peter Bublavý


 

Podmienkové súvetie (Il periodo ipotetico) je tvorené hlavnou vetou a vedľajšou podmienkovou vetou, ktorá obyčajne začína spojkou se (ak). Dej hlavnej vety nastáva len v prípade, že je splnená podmienka vyjadrená vedľajšou vetou. Tento typ vety je v taliančine často používaný a má isté špecifiká.


Rozlišujeme tri typy podmienkových súvetí, ktoré môžu vyjadrovať:


1) skutočný dej, ktorý sa považuje za možný a zrealizovateľný a v tomto prípade vedľajšia veta konštatuje realitu

 

- v prítomnom čase je sloveso hlavnej vety buď v prítomnom čase, budúcom čase alebo prípadne rozkazovacom spôsobe:

 

Se mi aspetti vengo con te.

Se stasera mi sento meglio, domani partirò.

Se lo incontri, dagli le chiavi.


 

- v budúcom čase je sloveso hlavnej vety rovnako v budúcom čase:

 

Se potrò aiutarti lo farò volentieri.


 

- v blízkom minulom čase; vtedy je sloveso hlavnej vety vždy v rozkazovacom spôsobe:

 

Se ho sbagliato, perdonami.


 

2) možný, uskutočniteľný dej

 

- sloveso vedľajšej vety je vždy v konjuktíve imperfekta, sloveso hlavnej vety je v prítomnom kondicionáli alebo v rozkazovacom spôsobe:

 

Se non piovesse andrei a fare una passeggiata.

Se tu volessi potresti diventare una cantante famosa.

Se tu studiassi di più non avresti tutti questi problemi con gli insegnanti.


 

- ak vedľajšia veta nezačína spojkou se, môže byť sloveso vedľajšej vety v prítomnom konjuktíve, pričom sloveso hlavnej vety je v rozkazovacom spôsobe alebo budúcom čase:

 

Nel caso che Luca telefoni, ti fa sapere.


 

3) neuskutočniteľný dej:

 

Čiže dej vyjadrený vedľajšou vetou je považovaný za nemožný a neuskutočniteľný. Ak sa činnosť vzťahuje k prítomnosti, používame v týchto súvetiach konjuktív imperfekta vo vedľajšej vete a prítomný kondicionál v hlavnej vete:

 

Se fossi ricco, mi comprerei una villa.

Se fossi tuo padre, ti punirei.


 

- ak sa tento dej vzťahuje k minulosti, používame vo vedľajšej vete predminulý kondicionál a v hlavnej vete minulý kondicionál:

 

Avessi saputo le conseguenze, non sarei venuto.


 

- ak však následok vyjadrený hlavnou vetou platí aj v prítomnosti, je možné použiť v hlavnej vete prítomný kondicionál:

 

Se tu mi avessi dato ascolto, ora non ti troveresti in difficoltà.


 

Viete odpovedať?

1. Koľko typov podmienkových súvetí rozlišujeme?

2. Popíšte ako tvoríme neuskutočniteľný dej? Uveďte príklad.


Použitá literatúra:

Nocchi Susanna, 2004, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni – Firenze.

Hlušík Michal, 2001, Talianska gramatika, Kniha – Spoločník.