count- počítaťPodstatné mená v anglickom jazyku môžu byť počítateľné (countable) a nepočítateľné (uncountable).Countable nouns:majú jednotné aj množné číslo a vieme ich počítať.Uncountable nouns:Nemajú množné číslo a používajú sa so slovesom v jednotnom čísle. Napríklad:Money isn´t everything .- nedajú sa počítať a neviažu sa s členom a,an.Napríklad: I brought bread and milk.some/any- viažu sa s množným číslom počítateľných a nepočítateľných podstatných mien. Napríklad: some apples, some moneyA lot of:-viaže sa s množným číslom počítateľných podstatných mien. Napríklad: They earn a lot of money.                 We have got a lot of friends.