Vypracovala: Juráková Beata


По нашей стране. Ба́нска-Штья́вница

 

Ба́нска-Штья́вница - город в центральной Словакии (к юго-западу от Зволена, над рекой Штявница), который находится в Штьявницких горах. Банску Штявницу называли серебряным городом потому, что здесь добывалось серебро. Только в 1740 году здесь было добыто почти 23 000 кг серебра и 600 кг золота.

 

Po našej krajine. Banská Štiavnica

 

Banská Štiavnica – mesto na strednom Slovensku (juhozápadne od Zvolena, nad riekou Štiavnica), ktoré sa nachádza v Štiavnických horách. Banskú Štiavnicu nazývali strieborným mestom preto, lebo sa tu ťažilo striebro. Iba v roku 1740 tu vyťažili viac ako 23 000 kilogramov striebra a 600 kilogramov zlata.

 

Герб

Zdroj: http://www.banskastiavnica.sk/obcan/znaky-mesta-a-primatora-1/mestsky-znak-1.html


 

Легенда

 

Согласно легенде, город обя­зан своим рождением старику - пастуху, который увидел двух сверкающих на солнце ящериц. Одна была золотая, другая - се­ребряная. Когда пастух отодви­нул камень, под которым скры­лись ящерицы, он обнаружил са­мородки чистого золота и сереб­ра.

 

Povesť

 

Podľa povesti mesto vďačí za svoj zrod starčekovi pastierovi, ktorý uvidel dve na slnku sa jagajúce jašterice. Jedna bola zlatá, druhá strieborná. Keď pastier nadvihol kameň, pod ktorým sa skryli jašterice, odhalil kusy rýdzeho zlata a striebra.

 

 

История

 

Первая добычаполезных ископаемых началась на месте Банской-Штьявницы ещё в III веке. В 1156 году Банска-Штьявница упоминается как шахтёрский городок. В 1217 году впервые упоминается добыча серебра, в 1238 году Банска-Штьявница получает городские права. В 1443 году город уничтожило сильное землетрясение. В середине XV века возникают Старый и Новый Замок - укрепления против турецких набегов. В 1627 году впервые в мировой истории при добыче полезных ископаемых здесь был использован порох. В 1735 в Банской-Штьявнице возникает первая в ВенгрииГорная Школа, а в 1763 высшее учебное заведение — Горная Академия.

 

História

 

Prvá ťažbaužitočných nerastov sa začala na mieste Banskej Štiavnice ešte v 3. storočí. V roku 1156 sa Banská Štiavnica spomína ako banské mestečko. V roku 1217 sa po prvý raz spomína ťažba striebra, v roku 1238 dostala Banská Štiavnica mestské práva. V roku 1443 mesto zničilo silné zemetrasenie. V polovici 15. storočia vznikajú Starý a Nový zámok – opevnenia proti tureckým útokom. V roku 1627 tu bol po prvý raz v svetovej histórii pri ťažbe nerastov použitý strelný prach. V roku 1735 v Banskej Štiavnici vznikla prvá Banícka škola v Uhorsku a v roku 1763 – Banícka akadémia.

 

 

Настоящее время

 

В настоящее время Банска-Штьявница является популярным туристическим местом Словакии. Банска-Штявница обьявлена горо­дом-заповедником, в котором сохранилось 245 исторических памятников, 12 из которых объяв­лены национальными памятника­ми культуры. В 1993 году город взят под охрану ЮНЕСКО.

 

Súčasnosť

 

V súčasnosti je Banská Štiavnica obľúbeným turistickým miestom Slovenska. Banská Štiavnica je vyhlásená za mestskú rezerváciu,v ktorej sa zachovalo 245 historických pamiatok,z ktorých 12 vyhlásili za národné kultúrne pamiatky. V roku 1993 sa mesto dostalo pod ochranu UNESCO.

 

 

Достопримечательности

Pamätihodnosti

 

Старый Замок

Starý zámok

Zdroj: http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/banicke-dedicstvo-a-historia/pamiatky/stary-zamok.html


 

Новый Замок

Nový zámok

Zdroj: http://www.visitslovakia.com/novy-zamok-banska-stiavnica/

 


Костёл св. Екатерины

Kostol sv. Kataríny

Zdroj: http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/banicke-dedicstvo-a-historia/pamiatky/kostol-sv-katariny-1.html

 

 

Площадь св. Троицы

Námestie sv. Trojice

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
 


 

Úlohy:

 

1. Где расположена город Ба́нска-Штья́вница? 

2. Какие достопримечательности города Ба́нска-Штья́вница вы знáете?

3. Что это: серебро, Горная Школа,горо­д-заповедник, порох, набег, пастух, шахтёрский, добыча, полезные ископаемые,ЮНЕСКО?

 

 

Použitá literatúra:

 

Glendová, V.: Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%A8%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

 

Obrazové materiály:

 

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/znaky-mesta-a-primatora-1/mestsky-znak-1.html

http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/banicke-dedicstvo-a-historia/pamiatky/stary-zamok.html

http://www.visitslovakia.com/novy-zamok-banska-stiavnica/

http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/banicke-dedicstvo-a-historia/pamiatky/kostol-sv-katariny-1.html

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica