Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú dej, a to činnosť alebo stav, prípadne zmenu stavu.

Slovesá, ktoré vyjadrujú činnosť sa nazývajú činnostné slovesá.

 

Príklady:

rúbe, uteká, kreslí, bicykluje sa, hrá sa, umývajú, varí, upratuje, píšu, učili sa.

 

Slovesá, ktoré vyjadrujú stav sa nazývajú stavové slovesá.

 

Príklady:

belie sa, je unavený, mrzne, starnú, šedivejú, chorľavie, je múdry.

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o sloveso alebo iný slovný druh:

blýska sa

sloveso

krajina

podstatné meno

vypadol

sloveso

vpravo

príslovka

chorľavie

sloveso

minúť

sloveso

mraky

podstatné meno

celý

prídavné meno

pomoc

podstatné meno

tvoja

zámeno

bude sa vyrábať

sloveso

svitne

sloveso

jeden

číslovka

 

 

Všetky slovesá delíme na:

 • plnovýznamové slovesá,

 • neplnovýznamové slovesá.

 

Plnovýznamové slovesá sú slovesá, ktoré samy, alebo spolu s predmetom pomenúvajú osobitné deje, činnosti a stavy. Patria sem všetky činnostné a stavové slovesá.

 

Príklady:

rúbať, kresliť, rozmýšľať, kráčať, plávať, hovoriť, uzdravovať sa.

 

Neplnovýznamové slovesá sú slovesá, ktoré samy nepomenúvajú osobitné deje, činnosti a stavy. Nemajú úplný význam, spresňujú význam slovesa, pred ktorým stoja.

Neplnovýznamové slovesá sú len pomocnými slovesami.

 

Príklady:

 • začať pracovať - neplnovýznamové sloveso začať spresňuje význam slovesa pracovať,

 • môcť cestovať - neplnovýznamové sloveso môcť spresňuje význam slovesa cestovať,

 • smieť sedieť - neplnovýznamové sloveso smieť spresňuje význam slovesa sedieť,

 • chcieť vyhrať - neplnovýznamové sloveso chcieť spresňuje význam slovesa vyhrať,

 • musieť hľadať - neplnovýznamové sloveso musieť spresňuje význam slovesa hľadať.

 

Neplnovýznamové slovesá sa spájajú s neurčitkom plnovýznamového slovesa. Napríklad: musela odpovedať, chcel napísať, nemohlo sa pohnúť, smeli prísť, začali poskakovať.

 

Neplnovýznamové slovesá môžu vyjadrovať:

 • začiatok deja – začať (pracovať), začínať (žiť),

 • koniec deja – prestať (klamať), skončiť (upratovať),

 • nevyhnutnosť vykonať dej – musieť (odcestovať),

 • dovolenie vykonať dej – smieť (fotografovať),

 • vôľa, chuť vykonať dej – chcieť (písať),

 • možnosť vykonať dej – môcť (nakupovať).

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o plnovýznamové alebo neplnovýznamové sloveso:

tancujú

plnovýznamové sloveso

môže

neplnovýznamové sloveso

vychovávať

plnovýznamové sloveso

nemusí

neplnovýznamové sloveso

plačú

plnovýznamové sloveso

stratil

plnovýznamové sloveso

nechcel

neplnovýznamové sloveso

nemohla

neplnovýznamové sloveso

klamať

plnovýznamové sloveso

súťažili

plnovýznamové sloveso

smrdí

plnovýznamové sloveso

začala

neplnovýznamové sloveso

 

 

Zopakujte si:

1. Čo sú plnovýznamové slovesá?
2. Čo sú neplnovýznamové slovesá?
3. Vymenuj niekoľko neplnovýznamových slovies.
4. Čo môžu vyjadrovať neplnovýznamové slovesá?
5. S ktorým tvarom plnovýznamového slovesa sa spájajú neplnovýznamové slovesá?

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava, 2011, s.53 - 54.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.