Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie ešte nie je známa sa nazýva preddavok na daň.


Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov právnické osoby vychádzajú z poslednej známej daňovej povinnosti. Ide o daň vypočítanú zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní, ktoré daňovník podal za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.  1. Platenie preddavkov u daňovníkov, ktorí v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázali daňovú povinnosť presahujúcu 16 596,96 €


Daňovník, ktorý za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázal daňovú povinnosť presahujúcu 16 596,96 €, počínajúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Preddavky sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Daňovú povinnosť vyrovná daňovník v lehote na podanie DP. 


Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedenú v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy na dani, zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok na daň .  1. Platenie preddavkov u daňovníkov, ktorí v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázali daňovú povinnosť v rozpätí od 1 659,70 do 16 596,96


Daňovník, ktorý za predchádzajúce obdobie vykázal daňovú povinnosť nižšiu ako 16 596,96 €, ale vyššiu ako 1 659,70 €, platí preddavky vo výške 1/4 dane za predchádzajúce obdobie.Štvrťročné preddavky na daňsú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daňovú povinnosť v lehote na podanie daňového priznania. Opätovne preddavok na daň za I. štvrťrok 2013 splatný 2. 4. 2013 má povinnosť daňovník prepočítať aktuálnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb pre rok 2013 vo výške 23 %.   1. Daňovníci, ktorým nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň

 

Podľa zákona o dani z príjmovpreddavky na daň neplatí daňovník, ktorého daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola nižšia ako 1 659,70 €. Daňovú povinnosť vyrovná daňovník v lehote na podanie daňového priznania. 

Preddavky na daň neplatí aj daňovník podľa zákona o dani z príjmovv špecifických zdaňovacích obdobiach, ktorými sú obdobie likvidácie a konkurzu.

Podľa zákona o dani z príjmovpreddavky do lehoty na podanie DP neplatia aj daňovníci, ktorí podávajú DP prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie DP vyrovnajú v lehote na podanie DP vo výške vypočítanej z dane uvedenej v DP. 


Preddavky na daň neplatí aj  daňovník so sídlom v zahraničí, ktorému správca dane neurčí platenie preddavkov na daň. Na druhej strane správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň daňovníkovi so sídlom v zahraničí vykonávajúcemu na území Slovenskej republiky stavebnú alebo montážnu činnosť, ak miesto alebo zariadenie na výkon tejto činnosti je považované za stálu prevádzkareň . 

 

 

  1. Platenie preddavkov u novovzniknutých daňovníkov


Podľa zákona o dani z príjmov, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, je daňovník pri platení preddavkov povinný vypočítať si daňovú povinnosť za celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie.  Výpočet sa vykoná tak, že daň za časť predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca tohto zdaňovacieho obdobia a vynásobí dvanástimi. Prepočet sa týka tých daňovníkov, ktorí vznikli v priebehu zdaňovacieho obdobia a od vzniku v tomto období existovali viac ako tri mesiace.  


Novovzniknutí daňovníci existujúci v roku vzniku menej ako tri mesiace neplatia preddavky na daň. V zdaňovacom období, v ktorom majú povinnosť prvýkrát podať DP, platia preddavky na základe výšky predpokladanej dane, ktorú majú povinnosť uviesť priamo v tlačive daňového priznania. Ak na základe výšky predpokladanej dane vznikne daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň, tieto sú splatné v lehote na podanie DP. Preddavky sú splatné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka. 

Použitá literatúra

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 7. 2013

Majcherová, B.: Daňová sústava pre obchodné akadémie, SPN, druhé prepracované vydanie 2012, ISBN 978-80-01881-9