Osobné financie predstavujú súhrn všetkých príjmov, ľahko speňažiteľných hodnôt majetku každého jednotlivca či rodiny.

Rozpočet osobných financií pomáha ľuďom lepšie sa orientovať vo vlastných financiách. Závisí od očakávaných príjmov a výdavkov, vrátane sporenia.

Výsledkom finančného plánovania je osobný finančný plán. Osobný finančný plán by mal zahŕňať:

·   finančné ciele – je potrebné si určiť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele

·   záznamy o príjmoch a výdavkoch – zosumarizovanie výdavkov a príjmov, aby bol človek schopný vyčísliť, koľko prostriedkov mu zostane na naplnenie stanovených cieľov

·   sporiaci a úverový plán – rozhodnutie jednotlivca, koľko rokov bude sporiť a koľko rokov splácať dlh, prostredníctvom ktorého zaplatí svoje stanovené ciele

·   poistný plán – každý človek by mal zabezpečiť svoje príjmy, ale najmä svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami

·   rozpočet – je potrebné si pripraviť stručný rozpočet a riadiť sa ním

 

Plánovanie osobných financií nespočíva len v prepočte či príjmy pokrývajú výdavky, ale hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti, a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov.

Finančné plánovanie je proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií. Ak má človek ciele a určitý zámer, finančné plánovanie mu ich pomôže dosiahnuť a pripraviť ho na neočakávané udalosti v budúcnosti.

Finančné plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné životné situácie ako je vzdelanie, bývanie, zabezpečenie, ako aj skutočne napĺňať svoje ciele. Finančný plán predstavuje súlad medzi príjmami a výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb konkrétneho človeka, alebo rodiny.

 

Príjmy sú všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Existuje viacero spôsobov ako daný príjem finančný spotrebiteľ dosahuje:

·   prácou ako zamestnanec

·   príjmy z podnikania

·   prenájmom nehnuteľností, ako napríklad dom, byt, pôda

·   vlastníctvom cenných papierov, napríklad akcií, dlhopisov

·   sociálnou podporou

·   podporou v nezamestnanosti

·   prevzatím daru, predajom majetku

·   príležitostným príjmom, ako sú sezónne práce, príjem z brigády a podobne

 

Výdavky jednotlivcov a rodín môžu byť:

·   výdavky na bývanie

·   výdavky na stravu

·   výdavky na dopravu

·   výdavky na štúdium a vzdelanie

·   výdavky na komunikáciu – telefóny, internet,

·   poplatky na lieky, ochorenie, úraz, návšteva lekára,

·   náklady na kozmetiku, oblečenie, divadlo, kino a podobne

Ak je suma príjmov jednotlivca, alebo rodiny väčšia ako suma výdavkov, vzniká prebytok zdrojov. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby alebo na investičné účely  t.j. zhodnotenie do budúcna.

Ak je suma príjmov jednotlivca, alebo rodiny nižšia ako suma výdavkov, vzniká deficit zdrojov. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť.  Buď je treba odstrániť, či znížiť nepravidelné a špecifické výdavky, alebo aj fixné náklady, alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov ako  sú pôžička, úver, lízing či  iné. To však so sebou prináša dodatočné náklady v podobe úrokov a poplatkov.Zopakujte si:
1. Definujte pojem osobné financie.
2. Vymenujte, čo by mal zahŕňať osobný finančný plán.
3. Ako sa nazýva proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií?
4. Aké sú najčastejšie príjmy a výdavky jednotlivcov a rodín?
5. Z čoho najčastejšie jednotlivci a rodiny vykrývajú deficit zdrojov?


Použitá literatúra:
www.fininfo.sk
www.skolarodinnychfinancii.sk
www.partnersstevy.sk