Plánované rodičovstvo je prejavom zodpovedného prístupu k rodine. Prirodzené plánovanie rodičovstva, na rozdiel od umelých metód kontroly plodnosti, pomáha žene spoznať ako funguje jej telo, čo má veľa výhod nielen pri plánovaní rodičovstva.


http://osocio.org/message/planned_parenthood_helps_parents_plan_for_dealing_with_their_childrens_sexu/

 

 

Vplyv orientačnej rodiny na výber partnera

Na lásku a partnerstvo sa pripravujeme prvých 15, 20 rokov nášho života. Nie je to žiadna systematická školská príprava, počas školskej dochádzky sa len sporadicky dozvieme niečo v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prípadne v rámci zmien v iných školských predmetoch. Na naše vlastné budúce partnerské vzťahy a náš spôsob zvládnutia rolí partnera a rodiča nás skôr nepriamo pripravuje to , s kým a v akých vzťahoch žijeme v období detstva a dospievania. Blízki ľudia, ktorí dieťa obklopujú od narodenia, ho svojím vlastným správaním, svojimi prejavmi učia ľúbiť alebo neľúbiť a majú obrovský vplyv na to, ako sa bude utvárať jeho vzťah k ľuďom všeobecne a v prípade partnerských vzťahov k opačnému pohlaviu.

 

Rodinné prostredie je dieťaťu predobrazom jeho budúceho rodinného života v dospelosti. Rodinná výchova je špecifická v tom, že sa uskutočňuje prirodzene a spontánne práve tým, že rodičia s deťmi spolu žijú. Rodinnú klímu vytvárajú predovšetkým partnerské vzťahy rodičov, ich súdržnosť, pocit zodpovednosti, schopnosť dobre spolunažívať, kvalita partnerských vzťahov, spokojnosť, tolerancia, vzájomné porozumenie, trpezlivosť, pracovitosť, spoločné záujmy, spolupráca a spoločné ciele , pozitívne dopĺňanie  sa charakterov, vernosť a stálosť, rovnoprávnosť, vzájomné ocenenie, zdravie a reálny pohľad na život. Azda to najdôležitejšie vo výchove k rodičovstvu je učiť sa od malička chápať druhého, pomáhať druhým, mať radosť z toho že robíme radosť druhému, nemyslieť len na seba m pretože rodičovstvo najviac ohrozuje práve egoizmus.


 

Antikoncepcia

Veľmi dôležitým prostriedkom na realizáciu plánovaného rodičovstva sú vhodné, spoľahlivé, správne používané a zdraviu neškodné spôsoby antikoncepcie. Zábrana počatia – antikoncepcia – nie je len zdravotníckou, ale celospoločenskou otázkou. V súvislosti s antikoncepciou najprv všeobecne preberieme otázku prerušenia tehotnosti – interrupciu. Takmer vo všetkým kultúrnych krajinách sa ilegálne potraty pokladajú za trestný čin. Trestnosť ilegálnej interrupcie sa oddávna zdôvodňovala etickými a náboženskými dôvodmi, chápaním a tvrdením , že ľudský plod „ako budúci človek“, predstavuje hodnotu, ktorú neslobodno svojvoľne zničiť. Preto sa antikoncepcia, ochrana pred nežiaducim otehotnením , založená na vedecko-zdravotných princípoch, ukazuje ako najvhodnejší prostriedok kontroly a regulácie plodenia, najmä z dôvodov zdravotných a sociálnych, lebo každý potrat, samovoľný i umelo vyvolaný je spojený s určitým nebezpečenstvom.


 

Plánované rodičovstvo – základné ľudské právo

V dôsledku zmien v spoločenskom živote partnerských dvojíc sa vzájomný vzťah medzi rodičmi a deťmi postupne veľmi mení. Výrazne ho ovplyvnila zmena postavenia ženy v spoločnosti. Partneri sú v súčasnosti často rovnako starí, rovnako telesne aj duševne vyspelí a väčšinou obaja zamestnaní. Emancipáciu žien umožnil prístup k rovnocennému spoločenskému a profesionálnemu uplatneniu s mužmi, deľba práce v spoločných domácnostiach medzi partnermi a dostupnosť účinnej antikoncepcie. Populačná explózia, porucha rovnováhy medzi množstvom ľudí a zdrojmi na Zemi, devastácia životného prostredia, ohrozenie zdrojov pitnej vody a ovzdušia, migrácia obyvateľstva, narastajúca etnická a náboženská neznášanlivosť, hlad, vojnové konflikty – to sú problémy súčasného sveta. Napriek tomu, že populačné problémy sa prejavujú v rozličných častiach sveta rozličným spôsobom, nedostatočné používanie antikoncepcie má všade podobné príčiny (chudoba, nedostatok základných informácií o možnostiach kontroly plodnosti, nedostatok a nedostupnosť antikoncepčných prostriedkov a služieb zabezpečujúcich plánovanie rodičovstva, nedostatky v legislatíve a vo výchove, postoj rímskokatolíckej cirkvi k antikoncepcii). Tie boli pre OSN a WHO dôvodom definovať základné ľudské práva na plánované rodičovstvo a právo dieťaťa narodiť sa ako chcené. Rešpektovanie týchto práv je základnou podmienkou pri riešení populačných problémov sveta (Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, 1999). Bez dostupnosti antikoncepcie a služieb zabezpečujúcich plánovanie rodičovstva to nebude možné. Aktívna účasť štátu na podpore plánovaného rodičovstva je jedným z ukazovateľov demokratickej úrovne každej krajiny. Antikoncepcia je hlavným prostriedkom umožňujúcim zásadne prispievať k znižovaniu 62 neželaných umelých ukončení tehotenstiev a zároveň k zachovaniu práva na plánované rodičovstvo. Pohlavná túžba patrí medzi silné emócie a nie všetci, ktorí sa milujú, chcú mať aj dieťa. Súčasné metódy plánovaného rodičovstva umožňujú párom slobodne sa rozhodnúť o počte svojich potomkov a o čase ich počatia.