Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné malé či veľké začiatočné písmeno !

 

Moja kamarátka ***L***ujza ***N***ováková býva v ***B***ratislave – hlavnom meste ***S***lovenskej ***r***epubliky. Vo filme som najviac obdivoval ***I***ndiánovu farebnú čelenku. Verní ***Š***túrovi priatelia mu boli cel***ý*** život oporo***u***. Smelý ***J***ánošík bol hrdinom dávn***y***ch dôb. Krajina s názvom ***A***nglicko patrí medzi krajin***y*** ***V***eľkej ***B***ritánie. Počas ***v***ianočných sviatkov sa u nás vystrieda mnoho návštev. Aj tie najmenšie ***m***artinské ulice sú pekne pozametané. Znám***y*** spisovateľ Gianni Rodari pochádza z ***T***alianska. Jedn***ý***m z najťažších jaz***y***kov na svete je ***s***lovenský jaz***y***k. Najv***y***šší zo všetk***ý***ch mužo***v*** bol ***i***ndiánsky náčelník. Dnes sme v škole preberali pravidlá ***š***túrovského pravop***i***su. Na ulici stojí ***M***artinovo auto. Úspešn***ý*** ***t***aliansky režisér si prevzal cenu od odbornej porot***y***. Do krajin***y*** zázrako***v*** nás zavedie kniha ***a***nglického spisovateľa Lewisa Carolla. Povesti s ***j***ánošíkovskou tematikou tvoria osob***i***tnú skupinu ***s***lovenských povest***í***. V čase ***V***ianoc sú ľudia k sebe milší.