Prvý tlačiar, ktorý začal používať ***i***nterpunkčné znamienka, bol ***T***alian. V lete som bol na výlete vo ***V***eľkej ***F***atre. Voda v ***Š***trbskom ***p***lese je veľmi studená. Môj dedo žije v malej dedinke pod ***N***ízkymi ***T***atrami. ***S***lovenské ***n***árodné ***d***ivadlo uviedlo minulý víkend novú veselohru. ***S***lovenská ***r***epublika je súčasťou ***E***urópskej ***ú***nie už niekoľko rokov. ***F***rancúzski aj ***n***emeckí hostia už odišli do ***B***ratislavy. ***E***gypt leží na severovýchode ***A***friky a ***S***inajským ***p***olostrovom zasahuje aj do ***Á***zie. Na severe prilieha k ***S***tredozemnému ***m***oru, na východe k ***Č***ervenému ***m***oru. Obidve ***m***oria spája ***S***uezský ***p***rieplav. Hlavnú tepnu života predstavuje najdlhšia rieka ***k***ontinentu – ***r***ieka ***N***íl. Tento veľtok bol od ***s***taroveku symbolom oddeľujúcim ***ž***ivot od ***s***mrti. Pozdĺž rieky sa rozvinulo ***p***oľnohospodárstvo, rozšírený bol aj ***r***ybolov a ***ch***ov ťažných zvierat. Podozrivého zadržala hliadka ***P***olicajného ***z***boru ***S***lovenskej ***r***epubliky. Všetky ovocné stromy – ***h***rušky, ***j***ablone, ***č***erešne, ***v***išne, ***s***livky aj ***o***rechy – treba ošetrovať hneď na jar.