Študenti ***s***trednej školy navštívili ***J***azykovedný ***ú***stav Ľudovíta Štúra v Bratislave. Boli medzi nimi aj študenti ***S***trednej ***o***dbornej ***š***koly V. Clementisa z Bratislavy. V Bratislave sa nachádza napr. ***Š***tátne ***b***ábkové ***d***ivadlo i Nová ***s***céna. Riaditeľka školy mala rokovanie na ***M***estskom ***ú***rade v Rimavskej Sobote. Výstava ***g***otického umenia sa konala v Slovenskej ***n***árodnej ***g***alérii v Bratislave. Pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej ***r***epubliky vydala Národná ***b***anka ***S***lovenska pamätné mince. Medzi významné dokumenty v ***s***lovenských ***d***ejinách patrí napr. ***M***emorandum ***n***ároda ***s***lovenského. Stredné ***o***dborné ***u***čilište ***s***tavebné v Bratislave oslávilo významné výročie vzniku. Na jeho oslavách sa zúčastnili aj ***p***redstavitelia ***Ú***radu ***v***lády ***S***lovenskej ***r***epubliky. Pozvali aj predstaviteľov ***S***trojníckej ***f***akulty ***S***lovenskej ***t***echnickej ***u***niverzity.  V našom meste sa nenachádza ***o***kresný ***ú***rad ani ***o***kresný súd.