Peter Jaroš

1940 . .ije a tvorí v Bratislave

- narodil sa v Hybe . odtiaľ je Pacho, hybský zbojník, jedna z najdlh.ích dedín

- vy.tudoval FF UK, pracoval v rozhlase, vo filme, v dramaturgii, po revolúcii bol poslancom

za SDĽ a znova pôsobil vo filmovej tvorbe

- experimentoval so svojou prózou, do literatúry vstúpil novelami:

PUTOVANIE K NEHYBNOSTI

NA PRAVÉ POLUDNIE

- sú to príbehy ľudí, ktorí pre.ívajú obyčajné v.edné veci

- nesú prvky existencionalizmu a nového románu

TISÍCROČNÁ VČELA . najrozsiahlej.ie dielo

- najprekladanej.ia slovenská kniha . 35 jazykov

- veľký ohlas mal aj Jakubiskov film

- voľným pokračovaním je román Nemé ucho, hluché oko

- je to rodinný román

- odohráva sa na Liptove, v obci Hybe

- rodinná sága rodiny Pichandovcov . má 3 generácie:

1. hlavná postava - Martin Pichanda - a jeho .ena Ru.ena

2. ich deti . Kristína, Samo, Valent, Janko

3. ich deti

- časové rozpätie: 2. polovica 19. storočia . rok 1918

- Martin Pichanda . hoci má len 51 rokov, v.etci ho volali .starý Pichanda.

- je murárom, so svojou partiou murárov prechodili veľký kus sveta,

zaujímal sa o zemepis, sníval o vzdialených krajinách Madagaskar a

Zanzibar

- mal veľké vedomosti a rozprávačský talent

- ľuďom rozprával vymyslené príbehy, sem patrila aj príhoda o tom, ako

ho prehltla veľryba spolu so .enou z dediny, ktorú obdivoval, v bruchu

veľryby hrali karty a hovorili o láske

- bol včelárom, ako humorne .il, tak aj humorne zomrel . zabehlo mu

zmrznuté víno, udusil sa, pri pohrebe sa jeho truhla skĺzla do potoka a

ľudia kričali, .e pláva na Madagaskar a do Zanzibaru

- celý príbeh sa točí okolo jeho syna Sama, ktorého prezývali .Včela.

- Samo . mal ťa.ký .ivot, mal veľa detí, tak.e musel ťa.ko pracovať

- je to postava, ktorá sa nevzdala, po ka.dom probléme sa postavil na nohy

- krédo jeho .ivota = hlavná my.lienka románu:

.Práca je najdôle.itej.ia spoločenská hodnota..

- Valent . jediný z rodiny .tuduje na vysokej .kole

- je to záletník, rie.i vzťah k 2 .enám:

1.) k slú.ke Hanke, ktorú opustil tehotnú, on zapríčinil jej smrť

2.) k bohatej Hermíne . o.enil sa s ňou, dostal sa k bohatstvu a

k vy..iemu postaveniu

- Kristína . príde o mu.a (zabilo ho v hore)

- do nej je zaľúbený Julo Mitro, ktorý má za .enu mentálne retardovanú Matildu

- Mitro ju nechce opustiť, aj keď miluje Kristínu

- Kristína sa stará o Matildu, nosí jej jedlo, hoci .ije s jej man.elom

81

- román zahŕňa: priemyselnú revolúciu

1. svetovú vojnu . autor ukazuje, .e za vojnou sú najmä peniaze

- Samovi zomrie dieťa vo vojne, dostane za to od cisára 3

zlatky a pouká.ku na drevo z hory na kúrenie

- román končí vznikom ČSR a robotníckymi rebéliami, pri ktorých zabijú ďal.ie Samove dieťa

. Janka

- je tu ukázaný vzťah rodičov k deťom: .Dom vonia deťmi..

- prvky grotesky, nadsázky a komickosti

- prvky z mytológie a ľudových pranostík (prírodné .ivly signalizujú príchod zla)