Permitivita

Permitivita /dielektrická konštanta/ prostredia sa označuje ε

Epsilon/

 Názov pochádza z latinského slova permittere= požičať, pustiť. V 

tabuľkách sa pre jednotlivé látky  udáva tzv. relatívna permitivita

εr, ktorá udáva koľko krát je permitivita látky väčšia než permitivita vákua εo /vid.tab. 1/.Permitivita väčšiny látok nie je konštantná a narastá v určitých medziach s rastúcou intenzitou elektrického poľa

Feroelektrika

sú látky ktoré si zachovávajú získanú dielektrickú polarizáciu i bez vplyvu elektrického poľa. Polarizáciu týchto látok je možné zrušiť opačne orientovaným el. poľom.

Elektrety- sú permanentne polarizované dielektriká /permanentne- trvalo dielektrické/ . Sú to mimoriadne stabilné feroelektrika. Používajú sa napr. v mikrofónoch a v slúchadlách.

 

 
 

Kapacita – keď pripojíme doskový kondenzátor /s dielektrikom z lepenky alebo plexiskla/ cez citlivý ampérmeter na jednosmerný zdroj približne 500 V /obr. 1/ , môžeme podľa krátkej výchylky ampérmetra indikovať nabíjací prúd. Paralelne pripojeným voltmetrom s veľkým vstupným odporom /napr. elektroskopom/ môžeme indikovať nabitie kondenzátora . Náboj na kondenzátore /teda aj napätie/ zostane aj po odpojení nabíjacieho zdroja.

Kondenzátor  uchováva – zhromažďuje  elektrický náboj

Miera schopnosti kondenzátora zhromažďovať pri danom napätí určitý náboj sa nazýva kapacita, označuje sa C a je definovaná ako náboj zhromaždený pri jednotkovom napätí : C = Q/U.

C-kapacita /F farad/, Q- množstvo el. náboja /C coulomb/, U-el. napätie /V volt/. Kapacita závisí od rozmerov kondenzátora a permitivity dielektrika . Jednotkou kapacity je ampérsekunda na volt, As/V = Ss = s/ Ω /S-simens, Ω- ohm, s-sekunda /. Táto jednotka sa nazýva farad  a znači sa F /podľa M. Faradaye, anglického vedca, ktorý žil 1791-1867 v Londýne/

Kondenzátor  má kapacitu 1 farad, ak na ňom pri nabíjacom prúde 1 ampér vzrastie napätie o 1 volt .

Pokus :Zostavte obvod v ktorom môže byť kondenzátor o kapacite  ktorý je pripojený cez ručičkový ampérmeter s nulou v strede stupnice, podľa obr.1. Nabíjací jednosmerný zdroj je 20 V. Prepínaním prepínača striedavo nabíjajte a vybíjajte kondenzátor a pozorujte ampérmeter. Pokus opakujte  s napätím 40 V a s napätím 60 V. Výchylka ručičky ampérmetra je pri 40 V dvojnásobná ako pri 20 V a pri 60 V trojnásobná. Náboj na kondenzátore je tým väčší, čím väčšia je kapacita kondenzátora a čím väčšie je priložené nabíjacie napätie. Napätie je obmedzené elektrickou pevnosťou dielektrika.  Kondenzátor je treba pred pokusom vybiť cez rezistor.