Past perfect – predminulý jednoduchý čas

 

Zdroj: Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004

 

Sarah went to a party last week. Paul went to the party, too, but they didn´t see each other. Paul left at 10:30 and Sarah arrived at 11 o´clock. So: When Sarah arrived at the party, Paul wasn´t there.

 

He had gone home.

 

Minulý čas:

 

Zdroj: Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008

 

When I returned with my camera, the bird flew away.

(Najskôr som prišiel s fotoaparátom, potom vták odletel.)

 

 

Predminulý čas:

 

Zdroj: Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008

 

When I returned with my camera, the bird had flown away.

(Odletel ešte pred tým, ako som sa ja vrátil s fotoaparátom.)

 

 

Všimnime si tento príklad:

 

A year ago: (pred rokom sa hovorilo, čo sa deje v tom čase)

Jenny is flying to Rome. She thinks: „I have never been on a plane before now.“

(Jenny letí do Ríma. Myslí si: „Nikdy predtým som nešla lietadlom.“)

 

Now: (teraz sa hovorí o tom, čo sa dialo v minulosti)

Jenny flew to Rome last year. She had never been on a plane before that.

(Jenny letela do Ríma minulý rok. Nikdy pred tým nešla lietadlom.)

 

Keď hovoríme o udalosti alebo situácii v minulosti, používame minulý jednoduchý čas (flew).

 

Ale ak hovoríme o udalosti pred touto minulou udalosťou, používame predminulý čas (had been).

 

 

Last Saturday at the cinema:

Mary: We don´t need to queue because I´ve already bought the tickets.

          (Nepotrebujeme stáť v rade, pretože som už kúpila lístky.)

 

Now, talking about last Saturday:

Mary: We didn´t need to queue because I had already bought the tickets.

           (Nepotrebovali sme stáť v rade, pretože sme už pred tým kúpili lístky.)

 

- kúpenie lístkov sa stalo pred iným minulým dejom – státie v rade

 

 

Pokiaľ však hovoríme o sérii situácií alebo udalostí, ktoré sa stali po sebe používame minulý jednoduchý čas:

 

1. I saw a beautiful bird in my garden.

2. I went to get my camera.

3. The bird flew away.

4. I returned with my camera.

 

S týmito časmi často používame aj spojku when. Musíme si len uvedomiť, čo sa stalo skôr.

 Zopakujte si:
1. Kedy používame predminulý čas?
2. Ktorý čas používame na prerozprávanie udalostí, ktoré sa stali po sebe?


Použitá literatúra:
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004


Zdroje obrazkov:
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004