Past simple - jednoduchý minulý čas

 

- vyjadruje ukončený dej v minulosti

- tvorí sa pomocou prípony -ed k slovesu, alebo nepravidelnými slovesami

- otázka a zápor sa tvorí pomocou did/didn´t


 

She went out 2 hours ago.

Did she go out?

She didn´t go out.Past continuous tense – minulý priebehový čas


Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006


It is 6 o´clock now. Sarah is at home. She is watching television.


At 4 o´clock she wasn´t at home. She was at the sports club.


She was playing tennis. She wasn´t watching television.


 

Použitie:


Minulý priebehový čas vyjadruje dej, ktorý prebiehal pred a pravdepodobne po nejakom určitom čase v minulosti.


Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006


Minulý priebehový čas používame aj v príbehoch na opísanie prostredia, v ktorom sa príbeh odohráva alebo na opísanie atmosféry.


- tvoríme ho pomocou slovesa byť v minulom čase a plnovýznamového slovesa s príponou -ing


She was playing tennis.

Was she playing tennis?

She wasn´t playing tennis.


 

Porovnanie minulého jednoduchého a priebehového času


Často používame minulý priebehový a jednoduchý čas spolu v jednej vete. Minulý priebehový čas opisuje situáciu v minulosti, ktorá začala skôr a jednoduchý minulý opisuje kratšiu udalosť, ktorá sa stala počas tej dlhšie prebiehajúcej, alebo ju narušila.


Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006What happened? The phone rang. (jednoduchý minulý)

What was Jack doing when the phone rang? He was reading a book.

Čo robil Jack keď telefón zazvonil? Čítal knihu.


What did he do when the phone rang? He stopped reading and answered the phone. (jednoduchý minulý)

Čo urobil keď zazvonil telefón? Prestal čítať a zdvihol telefón.


Jack began reading before the phone rang.

So: When the phone rang, he was reading.

Keď telefón zazvonil on čítal. – v momente zazvonenia telefónu on bol čítajúci knihu


It was raining when we went out.

Pršalo, keď sme vyšli von. - začalo pršať predtým ako sme išli von


Jane fell asleep while she was reading.

Jane zaspala pokým čítala. – čítať začala skôr a počas čítania zaspala 

Past simple - jednoduchý minulý časZopakujte si:
Ako tvoríme minulý jednoduchý čas?
Ako tvoríme minulý priebehový čas?
Aký je rozdiel medzi jednoduchým minulým a minulým priebehovým časom?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006