Past simple (Slovesá v minulom čase)

ð Pri tvorení jednoduchého minulého času v angličtine rozdeľujeme slovesá na pravidelné a nepravidelné.

ð pravidelným slovesám pridávame príponu –ed nepravidelné slovesá majú svoj tvar.

 

Pravidelné slovesá:

ü  pridáme príponu – ed k slovesu

listen – listened

start – started

watch – watched

work – worked

pass – passed

 

ü  slovesá, ktoré končia na samohlásku e  → pridáme príponu –d

live – lived

decide – decided

hate – hated

change – changed

shave – shaved

 

ü  slovesá, ktoré končia na y a pred ním je spoluhláska  → y mení na i 

study – studied

cry – cried

try – tried

reply – replied

carry - carried

 

ü  slovesá, ktoré končia na y a pred ním je samohláskay sa nemení

play – played

stay – stayed

pray – prayed

play – played

enjoy - enjoyed

 

ü  slovesá, ktoré sú jednoslabičné a posledné tri hlásky sú nasledovné: spoluhláska, samohláska, spoluhláska posledná spoluhláska zdvojuje

stop – stopped

plan – planned

slim – slimmed

 

*Výnimkou je dvojslabičné sloveso travel. Tu sa takisto zdvojuje posledná spoluhláska.

travel – travelled

 

Nepravidelné slovesá

ð Minulý tvar slovesa vzniká ako nové iné alebo niekedy aj to isté slovo. Keďže sú nepravidelné neexistuje žiadne pravidlo na ich tvorbu.

 

Preklad

Infinitive

Past tence

byť

be

was/were

stať sa

become [bi’kam]

became [bi‘keim]

začať

begin [bi’gin]

began [bi’gaen]

porušiť ,zlomiť

break [breik]

broke [brouk]

priniesť

bring [brin]

brought [bro:t]

postaviť

build [bild]

built [bilt]

horieť

burn [be:n]

burnt [be:nt]

kúpiť

buy [bai]

bought [bo:t]

stihnúť

catch [kaeč]

caught [ko:t]

vybrať si

choose [ču:z]

chose [čouz]

prísť

come [kam]

came [keim]

stáť

cost [kost]

cost [kost]

krájať

cut [kat]

cut [kat]

robiť

do [du:]

did [did]

ťahať

draw [dro:]

drew [dru:]

piť

drink [drink]

drank [draenk]

jazdiť

drive [draiv]

drove [drouv]

jesť

eat [i:t]

ate [et]

padať

fall [fo:l]

fell [fel]

kŕmiť

feed [fi:d]

fed [fed]

cíťiť

feel [fi:l]

felt [felt]

bojovať

fight [fait]

fought [fo:t]

hladať

find [faind]

found [faund]

letieť

fly [flai]

flew [flu:]

utekať

fly [flai]

fled [fled]

zabudnúť

forget [fe’get]

forgot [fe’got]

dostať

get [get]

got [got]

dať

give [giv]

gave [geiv]

ísť

go [gou]

went [went]

rásť

grow [grou]

grew [gru:]

zavesiť

hang [haen]

hung [han]

mať

have [haev]

had [haed]

počuť

hear [hie]

heard [he:d]

skryť

hide [haid]

hid [hid]

udrieť

hit [hit]

hit [hit]

držať

hold [hould]

held [held]

zraniť

hurt [he:t]

hurt [he:t]

dodržiavať

keep [ki:p]

kept [kept]

vedieť

know [nou]

knew [nju:]

jesť

lead [li:d]

led [led]

učiť

learn [le:n]

learnt [le:nt]

nechať, opustiť

leave [li:v]

left [left]

požičať

end [lend]

lent [lent]

nechať

let [let]

let [let]

rozsvietiť

light [lait]

lit [lit]

stratiť

lose [lu:z]

lost [lost]

vyrábať

make [meik]

made [meid]

mieniť

mean [mi:n]

meant [ment]

stretnúť

meet [mi:t]

met [met]

platiť

pay [pei]

paid [peid]

dať

put [put]

put [put]

čítať

read [ri:d]

read [red]

jazdiť

ride [raid]

rid [rid]

zvoniť

ring [rin]

rang [raen]

stúpať

rise [raiz]

rose [rouz]

bežať

run [ran]

ran [raen]

hovoriť