http://www.englishpage.com/image/verbs/simplepast.gifPoužitie :

v Dej, ktorý sa začal aj skončil v minulosti

 

I saw a movie yesterday.

Last year, I didn't travel to Korea.

He washed his car last week.

http://www.englishpage.com/image/verbs/simplepastduration.gif

v Krátkodobá činnosť v minulosti 

 

Shauna studied Japanese for five years.

We sat at the beach all day.

They did not stay at the party the entire time.

 

Typické výrazy pre jdenoduchý minulý čas:

yesterday, last year, last week,...  ago, before, when, then, once.

 

Kladná veta (oznamovacia) :

Osoba + pravidelné sloveso + prípona ed

We finished two hours ago.

She lived in Paris.

I studied French when I was a child.

Tom worked last Sunday.

He cleaned his car yesterday.

 

ALEBO !!!

 

Osoba + nepravidelné sloveso 2. stĺpca (viď. tab.)

I swam yesterday.

He broke a cup yesterday.

They came to see us at the weekend.

We wrote a letter for him.

She gave us a lot of homework.

 

Záporná veta (oznamovacia) :

Osoba + DIDN ´T  + sloveso v základnom tvare

He didn’t swim.

They didn't play the piano.

We didn't see a play yesterday.

 

Otázka :

(Opytovacie zámeno) + were/ was + osoba + …?

Where were you yesterday?

When was your exam?

Was the party good?

Were the people interesting?

 

(Opytovacie zámeno) + Did + osoba + sloveso v základnom tvare ?

Did he finish yesterday?

Did she speak to my uncle?

Did you hear me?

When did Anna start school?

What did they buy yesterday?

 

Nepravidelné slovesá

Preklad

Infinitive

Past tence

byť

be

was/were

stať sa

become [bi’kam]

became [bi‘keim]

začať

begin [bi’gin]

began [bi’gaen]

porušiť ,zlomiť

break [breik]

broke [brouk]

priniesť

bring [brin]

brought [bro:t]

postaviť

build [bild]

built [bilt]

horieť

burn [be:n]

burnt [be:nt]

kúpiť

buy [bai]

bought [bo:t]

stihnúť

catch [kaeč]

caught [ko:t]

vybrať si

choose [ču:z]

chose [čouz]

prísť

come [kam]

came [keim]

stáť

cost [kost]

cost [kost]

krájať

cut [kat]

cut [kat]

robiť

do [du:]

did [did]

ťahať

draw [dro:]

drew [dru:]

piť

drink [drink]

drank [draenk]

jazdiť

drive [draiv]

drove [drouv]

jesť

eat [i:t]

ate [et]

padať

fall [fo:l]

fell [fel]

kŕmiť

feed [fi:d]

fed [fed]

cíťiť

feel [fi:l]

felt [felt]

bojovať

fight [fait]

fought [fo:t]

hladať

find [faind]

found [faund]

letieť

fly [flai]

flew [flu:]

zabudnúť

forget [fe’get]

forgot [fe’got]

dostať

get [get]

got [got]

dať

give [giv]

gave [geiv]

ísť

go [gou]

went [went]

rásť

grow [grou]

grew [gru:]

mať

have [haev]

had [haed]

počuť

hear [hie]

heard [he:d]

skryť

hide [haid]

hid [hid]

udrieť

hit [hit]

hit [hit]

zraniť

hurt [he:t]

hurt [he:t]

dodržiavať

keep [ki:p]

kept [kept]

vedieť

know [nou]

knew [nju:]

učiť

learn [le:n]

learnt [le:nt]

nechať, opustiť

leave [li:v]

left [left]

požičať

end [lend]

lent [lent]

nechať

let [let]

let [let]

rozsvietiť

light [lait]

lit [lit]

vyrábať

make [meik]

made [meid]

stretnúť

meet [mi:t]

met [met]

platiť

pay [pei]

paid [peid]

dať

put [put]

put [put]

čítať

read [ri:d]

read [red]

jazdiť

ride [raid]

rid [rid]

zvoniť

ring [rin]

rang [raen]

stúpať

rise [raiz]

rose [rouz]

bežať

run [ran]

ran [raen]

hovoriť

say [sei]

said [sed]

vidieť

see [si:]

saw [so:]

predať

sell [sel]

sold [sould]

poslať

send [send]

sent [sent]

postaviť, nastavť

set [set]

set [set]

ukázať

show [šou]

showed [šoud]

spievať

sing [sin]

sang [saen]

sedieť

sit [sit]

sat [saet]

spať

sleep [sli:p]

slept [slept]

zapáchať

smell [smel]

smelt [smelt]

rozprávať

speak [spi:k]

spoke [spouk]

hláskovať, písať pravopisne

 spell [spel]

spelt [spelt]

ukradnúť

steal [sti:l]

stole [stoul]

plávať

swim [swim]

swam [swaem]

zobrať

take [teik]

took [tuk]

učiť

teach [ti:č]

taught [to:t]

povedať

tell [tel]

told [tould]

myslieť

think [0ink]

thought [0o:t]

hádzať

throw [0rou]

threw [0ru:]

rozumieť

understand

understood [...stud]

zobudiť sa

wake [weik]

woke [wouk]

zvíťaziť

win [win]

won [wan]

písať

write [rait]

wrote [rout]

 Zopakujte si:
1. Kedy používame jednoduchý minulý čas?
2. Ako tvoríme kladnú vetu v  jednoduchom minulom čase?
3. Ako tvoríme zápornú vetu v  jednoduchom minulom čase?
4. Ako tvoríme otázky v  jednoduchom minulom čase?


Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 2. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476412-5
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7


Zdroje obrazkov:
http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html