Použitie :

v Dej, ktorý sa začal aj skončil v minulosti

I saw a movie yesterday.

Last year, I didn't travel to Korea.

http://www.englishpage.com/image/verbs/simplepastduration.gifHe washed his car last week.

 

v Krátkodobá činnosť v minulosti 

Shauna studied Japanese for five years.

We sat at the beach all day.

They did not stay at the party the entire time.

http://www.englishpage.com/image/verbs/simplepasthabit.gif

v Zvyky (zvyklosti) v minulosti

I studied French when I was a child.

He played the violin.

http://www.englishpage.com/image/verbs/simplepastfact.gifHe didn't play the piano.

 

v Minulé fakty, alebo zovšeobecnenia           

She was shy as a child, but now she is very outgoing.

He didn't like tomatoes before.

 

Typické výrazy pre jdenoduchý minulý čas:

yesterday, last year, last week,...  ago, before, when, then, once.

 

Kladná veta (oznamovacia) :

Osoba + pravidelné sloveso + prípona ed

We finished two hours ago.

She lived in Paris.

I studied French when I was a child.

 

ALEBO !!!

Osoba + nepravidelné sloveso 2. stĺpca (viď. tab.)

I swam yesterday.

He broke a cup yesterday.

They came to see us at the weekend.

 

Záporná veta (oznamovacia) :

Osoba + DIDN ´T  + sloveso v základnom tvare

He didn’t swim.

They didn't play the piano.

We didn't see a play yesterday.

Otázka :

(Opytovacie zámeno) + were/ was + osoba + …?

Where were you yesterday?

When was your exam?

Was the party good?

Were the people interesting?

 

(Opytovacie zámeno) + Did + osoba + sloveso v základnom tvare ?

Did he finish yesterday?

Did she speak to my uncle?

When did Anna start school?

What did they buy yesterday?

 

Nepravidelné slovesá

Preklad

Infinitive

Past tence

byť

be

was/were

stať sa

become [bi’kam]

became [bi‘keim]

začať

begin [bi’gin]

began [bi’gaen]

porušiť ,zlomiť

break [breik]

broke [brouk]

priniesť

bring [brin]

brought [bro:t]

postaviť

build [bild]

built [bilt]

horieť

burn [be:n]

burnt [be:nt]

kúpiť

buy [bai]

bought [bo:t]

stihnúť

catch [kaeč]

caught [ko:t]

vybrať si

choose [ču:z]

chose [čouz]

prísť

come [kam]

came [keim]

stáť

cost [kost]

cost [kost]

krájať

cut [kat]

cut [kat]

robiť

do [du:]

did [did]

ťahať

draw [dro:]

drew [dru:]

piť

drink [drink]

drank [draenk]

jazdiť

drive [draiv]

drove [drouv]

jesť

eat [i:t]

ate [et]

padať

fall [fo:l]

fell [fel]

kŕmiť

feed [fi:d]

fed [fed]

cíťiť

feel [fi:l]

felt [felt]

bojovať

fight [fait]

fought [fo:t]

hladať

find [faind]

found [faund]

letieť

fly [flai]

flew [flu:]

zabudnúť

forget [fe’get]

forgot [fe’got]

dostať

get [get]

got [got]

dať

give [giv]

gave [geiv]

ísť

go [gou]

went [went]

rásť

grow [grou]

grew [gru:]

mať

have [haev]

had [haed]

počuť

hear [hie]

heard [he:d]

skryť

hide [haid]

hid [hid]

udrieť

hit [hit]

hit [hit]

zraniť

hurt [he:t]

hurt [he:t]

dodržiavať

keep [ki:p]

kept [kept]

vedieť

know [nou]

knew [nju:]

učiť

learn [le:n]

learnt [le:nt]

nechať, opustiť

leave [li:v]

left [left]

požičať

end [lend]

lent [lent]

nechať

let [let]

let [let]

rozsvietiť

light [lait]

lit [lit]

vyrábať

make [meik]

made [meid]

stretnúť

meet [mi:t]

met [met]

platiť

pay [pei]

paid [peid]

dať

put [put]

put [put]

čítať

read [ri:d]

read [red]

jazdiť

ride [raid]

rid [rid]

zvoniť

ring [rin]

rang [raen]

stúpať

rise [raiz]

rose [rouz]

bežať

run [ran]

ran [raen]

hovoriť

say [sei]

said [sed]

vidieť

see [si:]

saw [so:]

predať

sell [sel]

sold [sould]

poslať

send [send]

sent [sent]

postaviť, nastavť

set [set]

set [set]

ukázať

show [šou]

showed [šoud]

spievať

sing [sin]

sang [saen]

sedieť

sit [sit]

sat [saet]

spať

sleep [sli:p]

slept [slept]

zapáchať

smell [smel]

smelt [smelt]

rozprávať

speak [spi:k]

spoke [spouk]

hláskovať, písať pravopisne

 spell [spel]

spelt [spelt]

ukradnúť

steal [sti:l]

stole [stoul]

plávať

swim [swim]

swam [swaem]

zobrať

take [teik]

took [tuk]

učiť

teach [ti:č]

taught [to:t]

povedať

tell [tel]

told [tould]

myslieť

think [0ink]

thought [0o:t]

hádzať

throw [0rou]

threw [0ru:]

rozumieť

understand

understood [...stud]

zobudiť sa

wake [weik]

woke [wouk]

zvíťaziť

win [win]

won [wan]

písať

write [rait]

wrote [rout]

 Zopakujte si:
1. Kedy používame jednoduchý minulý čas?
2. Ako tvoríme kladnú vetu v  jednoduchom minulom čase?
3. Ako tvoríme zápornú vetu v  jednoduchom minulom čase?
4. Ako tvoríme otázky v  jednoduchom minulom čase?


Použitá literatúra:
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7


Zdroje obrazkov:
http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html