Vypracovala: Alena Hmirová


Zložený minulý čas je najpoužívanejší v hovorovej francúzštine.

 

Tvorenie:

 

Tvoríme ho pomocou pomocných slovies avoir alebo être a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.

 

avoir / être + minulé príčastie

 

Minulé príčastie slovies tvoríme:

slovesá 1. triedy: od slovesa odtrhneme koncovku –er a namiesto nej pripojíme ku koreňu slovesa koncovku –é.

parl / er => parlé

slovesá 2. triedy: od slovesa odtrhneme koncovku –ir a namiesto nej pripojíme ku koreňu slovesa koncovku –i.

fin / ir => fini

slovesá 3. triedy: od slovesa odtrhneme koncovku –re a namiesto nej pripojíme ku koreňu slovesa koncovku –u.

batt / re => battu

 

  1. Passé composé s pomocným slovesom avoir

 

Passé composé s pomocným slovesom avoir sa minulé príčastie nezhoduje v rode ani čísle s podmetom vety.

 

Príklady:

ai dansé à la discothèque. Tancovala som na diskotéke.

Tu as mangé de la viande. Jedol si mäso.

Il a joué au football. Hral futbal.

Nous avons chanté une chanson. Spievali sme pieseň.

Vous avez trouvé un trésor. Našli ste poklad.

Elles ont préparé une surprise. Pripravili prekvapenie.

  1. Passé composé s pomocným slovesom être

 

Passé composé so slovesom être tvoríme vtedy, ak je plnovýznamové sloveso:

  1. pohybové: aller, arriver, partir, sortir, ...

  2. zvratné: s´habiller, se laver, se promener,...

  3. mourir, naître

 

V tomto prípade sa minulé príčastie zhoduje s podmetom vety v rode a čísle.

 

Príklady:

Je suis resté à la maison. Zostal som doma.