Vypracoval: Mgr. Peter Bublavý


 

Dávnominulý čas

 

Dávno minulý čas vyjadruje dej ukončený v dávnejšej minulosti, ktorá nemá žiadny vzťah k prítomnosti. Používa sa predovšetkým v písanom prejave tam, hlavne keď sa píše o nejakej historickej udalosti. V hovorovom jazyku sa vyskytuje len v niektorých dialektoch južného Talianska.

Tvoríme ho nasledovne, pričom slovesná trieda – ERE v niektorých prípadochvytvára dva tvary:

 

  1. Slovesná trieda (ARE) – PARLARE

Io Parlai

Noi Parlammo

Tu Parlasti

Voi Parlaste

Lui/Lei Parlò

Loro Parlarono


 

  1. Slovesná trieda (ERE) – CREDERE

Io Credei /etti

Noi Credemmo

Tu Credesti

Voi Credeste

Lui/Lei Credé /ette

Loro Crederono /ettero


 

  1. Slovesná trieda (IRE) – CAPIRE

Io Capii

Noi Capimmo

Tu Capisti

Voi Capiste

Lui/Lei Capì

Loro Capirono


 

Pomocné slovesá avere, essere, tvoríme nepravidelne:

 

AVERE

ESSERE

Ebbi

Avemmo

Fui

Fummo

Avesti

Aveste

Fosti

Foste

Ebbe

Ebbero

Fu

Furono


 

Mnohé ďalšie slovesá majú taktiež nepravidelných tvar. Uvedieme aspoň niektoré najpoužívanejšie:


Verbo

1a persona

2a persona

3a persona

1a plurale

1a plurale

1a plurale

Dare

Diedi/Detti

Desti

Diede/Dette

Demmo

Deste

Diedero/Dettero

Dire

Dissi

Dicesti

Disse

Dicemmo

Diceste

Dissero

Fare

Feci

Facesti

Fece

Facemmo

Faceste

Fecero

Mettere

Misi

Mettesti

Mise

Mettemmo

Metteste

Misero

Stare

Stessi

Stessi

Stesse

Stessimo

Steste

Stessero

Venire

Venni

Venisti

Venne

Venimmo

Veniste

Vennero 

Použitie Dávnominulého času


Passato remoto bolo viac menej rokmi vytlačené do úzadia časom Passato prossimo. No uveďme si aspoň zopár príkladov, ktoré nám poukážu na presnejšie použitie oboch časov:


Passato remoto: