Passive – pasív

 

 

Pozrime sa na tento príklad:

 

 

Zdroj: Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge University Press 2004

This house was built in 1935. (Tento dom bol postavený v roku 1935.)

V tomto príklade je sloveso v pasíve (was built)

 

 


 

Porovnajte:

   podmet               predmet

Somebody built this house in 1935. – veta v aktíve

Niekto postavil tento dom v roku 1935.

 


 

   podmet

This house was built in 1935. – veta v pasíve

Tento dom bol postavený v roku 1935.

 

 



Keď použijeme aktív, hovoríme čo urobil podmet. V tomto prípade niekto postavil dom.


Keď použijeme pasív, hovoríme, čo sa stalo podmetu. V tomto prípade dom bol postavený.



 

Pokiaľ chceme zmeniť vetu v aktíve na vetu v pasíve zoberieme predmet vety v aktíve a použijeme ho ako podmet vety v pasíve a pridáme to betrpné príčastie minulé:

 


Shakespeare wrote Hamlet.


Hamlet was written by Shakespeare.

 

 


 

Pokiaľ chceme povedať kto urobil nejakú akciu, tak na konci vety použijeme predložku by činiteľa, ktorý akciu vykonal:

 

This house was built by my grandfather.

 

 

Two hundred people are employed by the company.



 

Tvorba:

 


Ako sme si už všimli sloveso v pasíve sa tvorí pomocou slovesa to betrpného príčastia minulého:

 


be + past participle

 



Pasív v časoch:

 

 

 

 

 

 

prítomný jednoduchý čas

 

am/is/are + past participle

The room is cleaned every week.

 

minulý jednoduchý čas

 

was/were + past participle

 

All the windows were broken.

 

 

predprítomný jednoduchý čas

 

have/has been + past participle

 

The letter has been sent.

 

 

budúci jednoduchý čas

 

will be + past participle

The house will be built.


 

 

Pasív sa dá používať aj s modálnymi slovesami. V tomto prípade sa pasív tvorí nasledovne:

 

modálne sloveso + be + past participle

 



The lunch can be served in the garden.

 

This letter should be sent.




Otázku v pasíve tvoríme výmenou slovosledu a zápor tvoríme pridaním záporu not k slovesu byť.


 

 

The room is cleaned every day.

 

Is the room cleaned every day?

 

The room isn´t cleaned every day.



 

Ako zistím, či do vety doplním sloveso v aktíve alebo pasíve?

 

 

Pokiaľ na konci vety máme činiteľa za predložkou by, tak sloveso je vždy v pasíve.


Hamlet was written by Shakespeare.



 

Pokiaľ vo vete činiteľ nie je, musím si uvedomiť či je dôležité čo urobil podmet, alebo čo sa stalo podmetu:

 


The company employs 200 employees. – podmet niečo robí – zamestnáva – aktív

 


200 employees are employed. – podmetu sa niečo deje – je zamestnaný – pasív

 

 



Zopakujte si:
1. Ako tvoríme pasív?
2. Prečo používame pasív?
3. Ako tvoríme pasív v rôznych časoch?

Použitá literatúra:
Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge University Press 2004

Zdroje obrazkov:
Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge University Press 2004