Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate (2nd edition). Oxford University Press, 1999


Všimnime si rôzne druhy slov v jednej vete:

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Šovčíková


Tieto slová nazývame word classes alebo parts of speech. V slovenčine by sme ich mohli nazvať slovnými druhmi.


 

Nouns - podstatné mená


Podstatné mená opisujú veci, ľudí alebo zvieratá. Sú to napr.


butter, car, woman, dog, problem, ...


Pokiaľ sú podstatné mená názvy a mená ľudí, miest a vecí nazývajú sa vlastné podstatné mená (proper nouns) a píšu sa veľkými písmenami:


Jane, Paris, Oxford Street, June, ...


 

Verbs - slovesá


Slovesá opisujú akciu alebo situáciu, napr.


work, play, live, meet, stay, see, ...


They work hard.

I saw Peter.


Slovesá poznáme plnovýznamové a pomocné. Vyššie uvedené príklady patria k plnovýznamovým slovesám. Pomocné slovesá sú napr. be, have, do, will, can, may, must, ... Používajú sa spolu s plnovýznamovými slovesami.


They are working hard.

I have seen Peter.

I must go now.


 

Adjectives - prídavné mená


Prídavné mená rozvíjajú podstatné mená, poskytujú o nich viac informácií. Stoja pred podstatným menom:


We had a wonderful day.

She is a very nice woman.


Avšak prídavné mená môžeme používať aj po slovesách ako sú be, look, seem, feel:


He is hungry.

She looks tired.


 

Adverbs - príslovky


Príslovky opisujú sloveso a vo vete stoja práve za slovesom:


She walked quickly.

He sings well.


 

Pronouns - zámená


Samotný názov hovorí, že sa používajú namiesto podstatných mien.


David has a new job. He is enjoying it.V angličtine existuje veľa druhov zámen: osobné, privlastňovacie, predmetové, neurčité, ...Prepositions - predložky


Predložky používame, keď hovoríme o mieste, pohybe a čase:


She´s at home.

It´s in the box.

I´ll see you on Monday.

They went on holiday in June.


 

Linking words (conjunctions) - spojky


Spojky spájajú vety alebo aj slová. Patria k nim napr. and, so, but, because, ...


I like fish and chips.

When I am at home, I´ll call you.


 

Determiner - člen, alebo slovo, ktoré môže člen nahradiť, napr.


a, an, some, any, each, ...


He is a very nice boy.

There is some cheese in the fridge.

 Zopakujte si:
1. Ktoré parts of speech poznáte?
2. Uveďte príklady a použitie parts of the speech.


Použitá literatúra:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006
Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Grammar Practice basic, Oxford Univesity Press, 2008


Zdroje obrazkov:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate (2nd edition). Oxford University Press, 1999