Príčastie minulé sa v španielčine tvorí odtrhnutím koncoviek –ar, -er, -irod infinitívu slovesa a pripojením nasledovných koncoviek:

  • pri slovesách zakončených na –ar: - ado

  • pri slovesách zakončených na –er, -ir: - ido


Napr.:

comprarcomprado

comercomido

partirpartido


Príčastie minulé niektorých španielskych slovies a ich odvodenín je nepravidelné:

neurčitok

preklad

príčastie minulé

abrir

otvoriť

abierto

cubir

zakryť

cubierto

decir

povedať

dicho

escribir

písať

escrito

hacer

robiť

hecho

morir

zomrieť

muerto

poner

položiť

puesto

resolver

vyriešiť

resuelto

romper

zlomiť

roto

satisfacer

uspokojiť

satisfecho

ver

vidieť

visto

volver

vrátiť

vuelto


 

Niekotré španielske slovesá majú pravidelný aj nepravidlný tvar príčastia minulého:

neurčitok

preklad

príčastie minulé

bendecir

žehnať

bendecido

bendito

confundir

zmiasť

confundido

confuso

despertar

prebudiť

despertado

despierto

freír

smažiť

freído

frito

imprimir

vytlačiť

imprimido

impreso

maldecir

preklínať

maldecido

maldito

soltar

pustiť

soltado

suelto

suprimir

potlačiť

suprimido

supreso