Падеж имëн существительных

Pád podstatných mien

 

 

В грамматике русского языка выделяется шесть падежей имён существительных:

именительный;

родительный;

дательный;

винительный;

творительный;

предложный.

 

V gramatike ruského jazyka sa rozlišuje šesť pádov podstatných mien:

nominatív (1.pád)

genitív (2.pád)

datív (3.pád)

akuzatív (4.pád)

inštrumentál (7.pád)

lokál (6.pád)

poznámka: v slovenčine je najprv lokál, po ňom nasleduje inštrumentál.

 

 

Падеж

это выражение отношения предмета, названного именем существительным, к другим предметам. Значения падежей выражаются при помощи специальных падежных вопросов. Для того чтобы определить падеж имени существительного в предложении (если оно не является подлежащим) необходимо: 

  1. найти слово, от которого зависит существительное;

  2. поставить от этого слова к имени существительному вопрос: услышать (кого? что?) смех, радоваться (чему?) подарку, заботиться (о ком?) о младшем брате.

 

Pád

- je vyjadrenie vzťahu predmetu, nazvaného podstatným menom, k iným predmetom. Význam pádov sa vyjadruje pomocou špeciálnych pádových otázok. Na určenie pádu podstatného mena vo vete (pokiaľ nie je v nominatíve) je treba:

  1. nájsť slovo, od ktorého závisí podstatné meno,

  2. spýtať sa na toto slovo otázkou na podstatné meno: počuť (koho? čo?) smiech, radovať sa (čomu?) darčeku, starať sa (o koho?) o mladšieho brata.

 

 

Именительный падеж.

Nominatív

Отвечает на вопросы - кто? что?

Существительное в предложении чаще всего является подлежащим. Это главный член предложения, который называет того, о ком (или о чем) говорится в предложении. Именительный падеж считается прямым, а все остальные - косвенными.

 

Odpovedá na otázky - kto? čo?

Podstatné meno vo vete je najčastejšie v nominatíve. Je to hlavný vetný člen, ktorý pomenúva to (o kom alebo o čom) sa vo vete hovorí. Nominatív sa nazýva priamy pád a všetky ostatné sú nepriame.

 

 

Родительный падеж.

Genitív

Отвечает на вопросы - кого? чего?

Для определения родительного падежа, к существительному необходимо добавить слово «НЕТ» - нет (чего?) солнышка, радости, нет (кого?) друга, тети.

С родительным падежом употребляются предлоги: у, от, до, из, с, без, около.


Odpovedá na otázky – koho? čoho?

Na vyjadrenie genitívu treba k podstatnému menu dodať slovo NIET – niet (čoho?) slniečka, radosti, niet (koho?) kamaráta, tety.

S genitívom sa používajú predložky: pri, od, do, z (zo), bez, okolo.

 

 

Дательный падеж.

Datív

Отвечает на вопросы - кому? чему?

Для определения дательного падежа, необходимо к существительному  добавить слово «ДАЮ» - даю (кому?) Маше, мужу, котику.