V nemčine, tak ako v slovenčine, sa podstatné mená vyskytujú vo vetách a textoch v rôznych pádoch. Tieto určujú jeho vzťah k prídavným menám, slovesám, zámenám a ostatným slovám vo vete. Na rozdiel od slovenčiny má nemčina len štyri pády a môže byť:

 

 

 • bezpredložkový

 

Napr.

Der Vater schenkt der Tochter die Blumen.

Otec daruje dcére kvety.

 

 

 

 •  predložkový

 

Napr.

Ich fahre mit dem Bus nach Deutschland.

Ja cestujem autobusom do Nemecka.


 

V slovenčine je pád charakterizovaný predovšetkým koncovkou. V nemčine sa koncovky vyskytujú len v 2. páde jednotného čísla mužského a stredného a v 3.páde množného čísla. Pád je charakterizovaný predovšetkým členom a predložkou.


 

Nemčina nemá samostatný 7. pád . Tento pád je vyjadrený v nemčine pomocou predložky mit.

 

Napr.

Wir fahren mit dem Zug.

My cestujeme vlakom.


 

 

Slovenský 6. Pád je nahradený nemeckým 3. alebo 4. pádom.

 

Napr.

Sag mir etwas von deiner Frau.

Povedz mi niečo o tvojej žene.


 

V nemčine rozlišujeme dva hlavné druhy skloňovania: silné a slabé. Existuje však ešte aj takzvané zmiešané skloňovanie, ktoré v sebe spája formy silného a slabého skloňovania. 

Silné skloňovanie podstatných mien – k tomuto skloňovaniu patrí väčšina podstatných mien všetkých troch rodov. Platia preň nasledovné pravidlá:

 

 • 2. pád j .č. mužského a stredného rodu má koncovku –s, -es,

 

-s sa používa pri viacslabičných podstatných menách

-es je obvykle pri jednoslabičných slovách

- bez koncovky zostávajú obyčajne podstatné mená cudzieho pôvodu


 

 

 • 2. pád jednotného a množného čísla všetkých troch rodov býva niekedy v hovorovom jazyku nahradený opisom s predložkou von s 3. pádom jednotného čísla

 

Napr.

die Tochter des Vaters – die Tochter von dem Vater

otcova dcéra


 

 

 • 1. a 4. pád jednotného čísla ženského a stredného rodu je zhodný

 

Napr.

Das ist das Auto. (To je to auto) – 1. pád

Ich kaufe das Auto. (Ja si kúpim to auto) – 4. pád

 

 

 

 • V 3. páde množného čísla priberá podstatné meno koncovku –n. Len podstatné mená končiace sa na –s a –n nepriberajú koncovku –n.

 

Napr.

Das Auto – die Autos – mit den Autos

 

 

 

 • podstatné mená mužského a stredného rodu označujúce počet alebo mieru zostávajú po číslovkách nesklonné

 

Napr.

zwei Stűck Brot – dva kúsky chleba 

Slabé skloňovanie podstatných mien – k slabému skloňovaniu patria len podstatné mená mužského rodu so zakončením na –e, napr. der Junge, der Affe, veľké množstvo podstatných mien cudzieho pôvodu napr. der Journalist, a obyvateľské podstatné mená napr. der Pole.


 • Tieto podstatné mená vo všetkých pádoch okrem 1. pádu jednotného čísla priberajú koncovku –en, ak sa končia na spoluhlásku a koncovku – n, ak sa končia na –e.

 

Napr.

der Student – des Studenten

der Junge – des Jungen

 

 

 

 • Podstatné mená pri slabom skloňovaní priberajú vo všetkých pádoch množného čísla koncovku – en, - n.

 

Napr.

der Mensch, des Menschen, dem Menschen, den Menschen

 

 

 

 • V tvaroch množného čísla sa u slabých podstatných mien nikdy nevyskytuje prehláska.

    

 

 

Zmiešané a nepravidelné skloňovanie – v nemčine sa vyskytuje ešte jeden typ skloňovania, ktorý spája v sebe formy silného a slabého skloňovania. Podstatné mená tohto typu sa skloňujú v jednotnom čísle silno a v množnom čísle slabo.

 

 • K zmiešanému skloňovaniu patria niektoré podstatné mená mužského a stredného rodu


Napr.

Der Doktor, der Professor, der Nerv.

 

 

 

 • Nepravidelne sa skloňujú niektoré podstatné mená, ktoré majú v 1. páde jednotného čísla dvojaký tvar.

 

Napr.

der Name, des Namens, dem Namen, den Namen

die Namen, der Namen, den Namen, die Namen


 

 

 • Jediným zástupcom stredného rodu v skupine nepravidelných podstatných mien je slovo das Herz. Na rozdiel od ostatných podstatných mien nepravidelného skloňovania je v 1. páde jednotného čísla bez koncoviek – e alebo – en.

 

das Herz, des Herzens, dem Herzen, das Herz

die Herzen, der Herzen, den Herzen, die Herzen.Zopakujte si:
1. Koľko pádov sa vyskytuje v nemčine?
2. Ako je vyjadrený 6. a 7. pád ?
3. Aké skloňovanie poznáme v nemčine?
4. Ktoré podstatné mená patria k slabému skloňovaniu?
5. Akú koncovku priberajú podstatné mená pri slabom skloňovaní a v ktorých pádoch?
6. Ktoré podstatné meno stredného rodu sa skloňuje nepravidelne?


Použitá literatúra:
Themen aktuell 3 Zertifikatsband
Themen aktuell 2
Zmaturuj z nemeckého jazyka