poner

položiť

prítomný čas

pongo, pones, pone

 

 

rozkazovací spôsob

pon, poned, ponga, pongan

 

 

konjuktív prít.času

ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan

 

 

jednoduchý min.čas

puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron

 

 

konjuktív imperfekta

pusiera /pusiese, pusieras /pusieses

 

 

budúci čas

pondré, pondrás, pondrá,...

 

 

podmieňovací spôsob

pondría, pondrías, podría, ...

querer

chcieť

prítomný čas

quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren

 

 

rozkazovací spôsob

quiere, quered, quiera, quieran

 

 

konjuktív prít.času

quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran

 

 

jednoduchý min.čas

quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron

 

 

konjuktív imperfekta

quisiera /quisiese, quisieras /quisieses

 

 

budúci čas

querré, querrás, querrá, ...

 

 

podmieňovací spôsob

querría, querrías, querría, ...

salir

vyjsť

prítomný čas

salgo, sales, sale, ...

 

 

rozkazovací spôsob

sal, salid, salga, salgan

 

 

konjuktív prít.času

salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan

 

 

budúci čas

saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán

 

 

podmieňovací spôsob

saldría, saldrías, saldría, ...

saber

vedieť

prítomný čas

sé, sabes, sabe, ...

 

 

rozkazovací spôsob

sabe, sabed, sepa, sepan

 

 

konjuktív prít.času

sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan

 

 

jednoduchý min.čas

supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron

 

 

konjuktív imperfekta

supiera /supiese, supieras /supiese, ...

 

 

podmieňovací spôsob

sabría, sabrías, sabría

tener

mať

prítomný čas

tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

 

 

rozkazovací spôsob

ten, tened, tenga, tengan

 

 

konjuktív prít.času

tenga, tangas, tenga, tengamos, tengáis, tengan

 

 

jednoduchý min.čas

tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron

 

 

konjuktív imperfekta

tuviera/tuviese, tuvieras /tuvieses

 

 

budúci čas

tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán

 

 

podmieňovací spôsob

tendría, tendrías, tendría, ...

traer

priniesť

prítomný čas

traigo, traes, trae, ...

 

 

rozkazovací spôsob

trae, traed, traiga, traigan

 

 

konjuktív prít.času

traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan

 

 

jednoduchý min.čas

traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron

 

 

konjuktív imperfekta

trajera /trajese, trajeras /trajeses,...

venir

prísť

prítomný čas

vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen

 

 

rozkazovací spôsob

ven, venid, venga, vengan

 

 

konjuktív prít.času

venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan

 

 

jednoduchý min.čas

vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron

 

 

konjuktív imperfekta

viniera /viniese, vinieras /vinieses

 

 

budúci čas

vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán

 

 

podmieňovací spôsob

vendría, vendrías, vendría, ...

ver

vidieť

prítomný čas

veo, ves, ve, vemos, veis, ven

 

 

rozkazovací spôsob

ve, ved, vea, vean

 

 

konjuktív prít.času

vea, veas, vea, veamos, veáis, vean

 

 

jednoduchý min.čas

vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

 

 

konjuktív imperfekta

viera /viese, vieras /vieses, ...


 

Poznámka: V tabuľke sú uvedené len tie tvary slovies, kde sa prejavuje nepravidelnosť.

 

 

Nepravidelné príčastia:

 

 

 

 

abrir

otvoriť

abierto

cubrir

prikryť

cubierto

decir

povedať

dicho

escribir

písať

escrito

hacer

robiť

hecho

imprimir

vytlačiť

impreso

ir

ísť

ido

oír

počuť

oído

poner

položiť

puesto

romper

rozbiť

roto

ver

vidieť

visto

volver

vráťiť sa

vuelto

 Zopakujte si:
Preložte nasledujúce vety:
1. Váza bola rozbitá.
2. Máš to vytlačené na stole.
3. Mal by prísť o siedmej.
4. Myslím, že nevedel.

Použitá literatúra:
Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělštiny