Vypracovala: Veronika Čierna

 

 

Násobné číslovky

 

Tvorenie:

- Násobné číslovky utvorené z latinských čísloviek:

 

doble – dvojnásobný, dvakrát taký

triple – trojnásobný

cuádruple – štvornásobný

quíntuplo – päťnásobný

séxtuplo – šesťnásobný

séptuplo – sedemnásobný

décuplo – desaťnásobný

céntuplo – stonásobný

 

- Násobné číslovky utvorené od základných čísloviek a pridaním slov veces tanto:

 

cuatro veces tanto – štvornásobný, štyrikrát taký

 

Zlomkové číslovky

 

Tvorenie:

- Pomocou základných a radových čísloviek, kedy čitateľom je základná číslovka a menovateľom radová, ktorá má tvar singuláru mužského rodu alebo plurálu mužského rodu (ak je čitateľ vyšší ako jedna). Na polovicu sa používa slovo la mitad a na tretinu el tercio.

 

1/2 - una mitad

1/3 - un tercio

2/3 - dos tercios

1/4 - un cuarto

2/4 - dos cuartos

1/10 - un décimo

2/10 - dos décimos

7/1 000 - siete milésimos

 

- Od tretiny vyššie sa môže menovateľ vyjadrovať pomocou radovej číslovky v ženskom rode, ku ktorej sa pridáva slovo parte.

 

1/3 - la tercera parte

2/4 - dos cuartas partes

3/5 - tres quintas partes

1/100 - uba centésima parte

 

- Od jedenásť vyššie sa tvoria zlomky pomocou prípony –avo k základnej číslovke. Iba k mil a millón nie je možné klásť túto príponu.

 

1/11 - un onzavo

2/12 - dos onzavos

6/17 - seis diecisieteavos

3/20 - tres veintavos

1/100 - un centavo

 

Percentá

 

Jedno percento – un por ciento

Tri percentá – un tres por ciento

 

Hromadné číslovky

 

Okrem spojenia unos + základná číslovka (unos treinta libros – asi tridsať kníh) a aproximadamente/cerca de + základná číslovka (aproximadamente diez libros – asi desať kníh, cerca de diez estudiantes – asi desať študentov) je možné vyjadriť približný počet práve podstatnými menami hromadnými odvodenými od čísloviek. Takto utvorené podstatné mená sa spravidla píšu s neurčitým členom.

 

una novena – desiatnik

una decena – desiatke, asi desať

una docena – tucet

una quincena – pätnástka, asi pätnásť

una veintena – dvadsiatka, asi dvadsať

una centena/un centenar – stovka, asi stvoka

un millar – tisícka

 

Neurčité číslovky

 

Patria k nim slová, ktoré sa v španielčine tradične chápu ako prídavné mená. V slovenčine sa pociťujú ako adverbiá.

 

mucho, -a, -os, -as – mnoho

poco, -a, -os, -as – málo

demasiado, -a, -os, -as – príliš

bastante, -es – dosť

cuanto, -a, -os, -as – koľko

tanto, -a, -os, -as – toľko

algunos, -as – niekoľko

unos, -as – niekoľko

 

Podielové číslovky

 

Patrí sem iba jedno slovo adjektívnej povahy.

 

sendos/sendas – každý/každá po jednom

Bebimos sendas tazas de café (una taza cada uno). - Vypili sme po šálke kávy.

 

Cvičenie:

Napíšte slovom:

- 3/9

- 1/1 000

- 4/18

- desiatka, asi desať

- mnoho

 

Použití literatúra:

Lenghardtová, J. 1993. Španielčina 1. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 224 s. ISBN 80-08-03171-9.

Trup, L. 1997. Gramatika španielčiny. Bratislava: Letra. 294 s. ISBN 80-967814-4-4-8.