Zámená I, you, he.., atď nazývame osobné zámená – personal pronouns, pretože sa týkajú "nejakej osoby":

·             prvá osoba: I, we

·             druhá osoba: you

·            tretia osoba: he, she, it, they

https://lingdigi.files.wordpress.com/2015/10/feature-image-lingdigi-way.png

Ø V angličtine, musíme vo vete vyjadrovať predmet, preto používame zámeno alebo podstatné meno:

John (or He) is here. → John (alebo On) je tu.

Tim and Pam (or They) have arrived. → Tim a Pam (alebo oni) prišli.

 

Ø  Zámeno ja (angl. I) sa píše vždy s veľkým písmenom. Zámeno ty (angl. you) s malým začiatočným písmenom (aj v listoch, pri oslovení atď.)

 

Ø Druhá osoba (you) má v angličtine rovnaký tvar pre jednotného a množného číslo.

You are right. → Máte (Máš) pravdu.

Je možné použiť: ak hovoríme s niekým neznámym, alebo s niekým koho veľmi dobre poznáme, tiež ak hovorím s dospelým alebo s dieťaťom.

*V angličtine nerozlišujeme tykanie a vykanie!

 

Ø  Osobné zámeno it používame pri opise osôb, predmetov, vecí, zvierat, atď...

Who´s that? It is our new neighbour, Mr,Groves.

 

Ø  Osobné zámená he/she/they používame pri opise osôb.

Who's Mr Groves? - He's our new neighbour.

 

Ø  Osobné zámená používame miesto podstatných mien. Vo vetách môžu byť podmetom (ona) alebo predmetom (ju). Osobné zámená sa v angličtine preto, rovnako ako v slovenčine, delia:

v  podmetové (ja, ty...)

v  predmetové (mňa, teba,...).

http://image.slidesharecdn.com/pronouns-140630190902-phpapp02/95/personal-pronouns-5-638.jpg?cb=1404155375

SUBJECT PRONOUNS

Osobné podmetové zámená sa píšu pred slovesom.

I like Mary. → (Ja) mám rád Mary.

He needs help. → (On) potrebuje pomoc.

They want your address. → (Oni) chcú tvoju adresu.

You look tired. → (Ty) vyzeráš unavene.

She likes chocolate. → (Ona) má rada čokoládu.

 

OBJECT PRONOUNS

Osobné predmetové zámená sa používajú na konci vety:

ð  Vyjadrujúce predmet:

Mary doesn´t like me. Mary ma nemá rada.

Help him. Pomôžte mu.

Don´t tell them anything. Nepovedzte im nič.

This chocolate isn´t her. Táto čokoláda nie je pre ňu.

 

ð  Po predložkách:

Look at me. Pozri na mňa.

Why is Jane with him? Prečo je Jane s nim?

 

ð  Po slovese to be:

Who is there? It´s me. Kto je tam? To som ja.

Is that Joe? Yes, that´s him. Je to Joe? Áno, je to on.

 

 

  Zopakujte si:
1. Ktoré sú osobné predmetové zámená?
2. Ktoré sú osobné podmetové zámená?
3. Ktoré osobné zámeno sa vždy píše veľkým písmenom?
4. Kde vo vete stoja osobné podmetové zámená? Uveď príklad.
5. V akých prípadoch používame osobné predmetové zámená? Uveď príklad.

Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: Longman English Grammar. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1988. ISBN 0-582-55892-1
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2

Zdroje obrazkov:
https://lingdigi.com/2015/10/29/personal-pronouns-and-the-verbs-be-and-have/
http://www.slideshare.net/DianiBo/personal-pronouns-36484594