Zámená sú ohybné, plnovýznamové slová, ktoré javy nepomenúvajú, ale iba zastupujú podstatné mená, prídavné mená a príslovky, alebo na ne odkazujú.

 

 

Poznáme viac druhov zámen:

  1. osobné

  2. privlastňovacie,

  3. zvratné,

  4. ukazovacie,

  5. opytovacie,

  6. vzťažné,

  7. neurčité,

  8. vymedzovacie.


 

 

Osobné a privlastňovacie zámená

 

Osobné zámená

 

Osobné zámená sú slová, ktoré zastupujú pomenovania osôb – ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony.

 

Príklady osobných zámen vo vetách:

 

Ja by som mohla doniesť fotografie.

Prídeš zajtra ajty?

Oni to vyhrali.


Osobné zámená pri dorozumievaní menia svoj tvar, hovoríme, že sa ohýbajú – skloňujú. Preto patria zámená medzi ohybné slovné druhy.


 

 

Skloňovanie osobného zámena ja:

 

Pád

Otázka

Zámeno

Nominatív

kto? čo?

ja

Genitív

koho? čoho?

mňa, ma

Datív

komu? čomu?

mne, mi

Akuzatív

koho? čo?

mňa, ma

Lokál

(o) kom? (o) čom?

mne

Inštrumentál

kým? čím?

mnou


 

Skloňovanie osobného zámena my:


Pád

Otázka

Zámeno

Nominatív

kto? čo?

my

Genitív

koho? čoho?

nás

Datív

komu? čomu?

nám

Akuzatív

koho? čo?

nás

Lokál

(o) kom? (o) čom?

nás

Inštrumentál

kým? čím?

nami 

Pravopis osobných zámen:

 

Pri písaní niektorých osobných zámen používame dva tvary, napríklad:

 

na neho – naňho,

pre neho – preňho,

po neho – poňho,

o neho – oňho,

za neho – zaňho,

do neho – doňho. 

Privlastňovacie zámená

 

Privlastňovacie zámená sú slová, ktorými vyjadrujeme vlastnícke alebo príbuzenské vzťahy - môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich.

 

Príklady privlastňovacích zámen vo vetách:

 

Môj pes má rád dlhé prechádzky.

Ten zošit je asi jeho.

Váš syn už chodí na strednú školu?


 

Aj privlastňovacie zámená pri dorozumievaní menia svoj tvarskloňujú sa.

 

 

Skloňovanie privlastňovacieho zámena môj:

 

Pád

Otázka

Zámeno

Nominatív

kto? čo?

môj

Genitív

koho? čoho?

môjho

Datív

komu? čomu?

môjmu

Akuzatív

koho? čo?

môjho – životné

môj – neživotné

Lokál

(o) kom? (o) čom?

mojom

Inštrumentál

kým? čím?

mojím 

Skloňovanie privlastňovacieho zámena moji:


Pád

Otázka

Zámeno

Nominatív

kto? čo?

moji – životné

moje – neživotné

Genitív

koho? čoho?

mojich

Datív

komu? čomu?

mojim

Akuzatív

koho? čo?

mojich – životné

moje – neživotné

Lokál

(o) kom? (o) čom?

mojich

Inštrumentál

kým? čím?

mojimi


 

 

Zapamätaj si: Privlastňovacie zámená jeho, jej, ich sa neskloňujú. 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o osobné alebo privlastňovacie zámeno:

ty

osobné zámeno

mojom

privlastňovacie zámeno

vaša

privlastňovacie zámeno

teba

osobné zámeno

tvoje

privlastňovacie zámeno

ony

osobné zámeno

ich

privlastňovacie zámeno

naše

privlastňovacie zámeno

jemu

osobné zámeno

nimi

osobné zámeno

mojimi

privlastňovacie zámeno

Zopakujte si:
1. Čo sú zámená?
2. Aký je rozdiel medzi osobnými a privlastňovacími zámenami?
3. Patria zámená medzi ohybné slovné druhy?
4. Ktoré privlastňovacie zámená sa neskloňujú?


Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s 20-22.
Péteryov,á O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.