Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Cieľ oslobodenia obchodných plnení od DPH

 • nezvyšovať konečnú spotrebiteľskú cenu vybraných tovarov a služieb

 • dodržiavať medzinárodné dohody a smernice o uplatňovaní DPH v oblasti medzinárodného obchodovania


 

Oslobodenie DPH u platiteľa sa prejaví týmito spôsobmi:

 • na výstupe platiteľ dodáva všetky oslobodené plnenia bez DPH

 • na vstupe platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH z tých tovarov a služieb, ktoré nakúpil v súvislosti s dodaní tovarov a služieb oslobodených od dane


 

Obchody oslobodené od DPH možno rozdeliť do 3 skupín:

 • obchody oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane,

 • obchody oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane,

 • ostatné obchody oslobodené od dane


 

K obchodom oslobodeným od dane bez nároku na odpočítanie dane patria:

 • univerzálne poštové služby,

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti /nepatrí tu však predaj liekov a zdravotníckych pomôcok/,

 • výchovné a vzdelávacie služby

 • služby súvisiace so športom, telesnou výchovou,

 • kultúrne služby,

 • služby verejnoprávnej televízie a rozhlasu,

 • predaj poštových cenín a kolkov,

 • prevádzkovanie lotérií,

 • poisťovacie služby,

 • finančné služby,

 • dodanie a nájom nehnuteľností,

 • dodanie tovaru a služby pri ktorých nebola odpočítaná daň na vstupe.


 

K obchodom oslobodeným od dane s nárokom na odpočítanie dane patria:

 • dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu – intrakomunitárne dodanie tovaru

 • dodanie tovaru pri trojstrannom obchode podľa zákonom stanovených podmienok,

 • medzinárodná preprava osôb podľa zákonom stanovených podmienok.

 • vývoz tovarov a služieb na území tretích štátov, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky


 

K ostatným obchodom oslobodeným od dane patria:

 • oslobodenie od DPH pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

 • oslobodenie od dane pri dovoze tovaru.


Daň na vstupe je daň, s ktorou platiteľ nakúpil tovar od iného platiteľa. Je to daň, ktorú voči nemu uplatnil iný platiteľ dane – dodávateľ, colný úrad alebo on sám formou samozdanenia a ktorú si môže odpočítať od dane na výstupe.


 

Predpoklady vzniku nároku na odpočítanie dane:

 1. skutočnosť, že vnikla daňová povinnosť:

 • dodávateľovi služby alebo tovaru, ktorý ich vyfakturoval,

 • samotnému platiteľovi dane pri samozdanení,

 • samotnému platiteľovi dane pri dovoze tovaru.

 1. skutočnosť, že platiteľ dane použije nakúpený tovar alebo službu na účely svojej ekonomickej činnosti.

 2. platiteľ dane má faktúru alebo iný doklada ktorým preukáže existenciu prijatého zdaniteľného obchodu.


Výška alebo rozsah odpočítanej dane sa odvíja od toho, na aké ekonomické aktivity nakúpený tovar alebo službu platiteľ dane použije – hovoríme o tzv. vecnom priraďovaní dane na vstupe k plneniam platiteľa dane na výstupe.

Platiteľ dane musí rozdeliť všetky prijaté doklady do 3 skupín:

 1. skupina – všetky faktúry v ktorých bude uplatňovať odpočítanie dane v plnej výške

Ide o nákup takých tovarov a služieb, ktoré použije výlučne pri realizácií týchto ekonomických aktivít:

 • dodanie tovaru a služieb, pri ktorých bude uplatňovať daň – zdaniteľné obchody,

 • dodanie tovaru a služieb, ktoré budú oslobodené od dane /oslobodené dodanie tovarov a služieb do členských štátov alebo oslobodený vývoz do tretích štátov/,

 • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania sa nachádza v inom členskom štáte alebo na území tretích štátov.