vypracovala Mgr. Monika Koncošová


Osamelí bežci -  básnická skupina, ktorú tvorili traja autori slovenskej modernej poézie a prózyIvan Laučík, Peter Repka a Ivan Štrpka.

Skupina sa začala formovať v období rokov 1956 – 1968. Uvedené obdobie nazývame 1. obdobie uvoľnenia (ide o obdobie po 2. svetovej vojne, obdobie komunistického režimu). Dochádza v ňom k určitému ozdraveniu spoločnosti, čo sa prejavilo aj v literatúre. Do literatúry v uvedenom období vstupuje pomerne veľa mladých autorov. Je to napr. M. Rúfus, M. Válek. Ich vstup znamenal veľký prínos pre literatúru, odmietli zobrazovať kolektivizáciu, oslavovať víťazstvo socialistickej cesty, do centra pozornosti postavili človeka, jeho intímne problémy. Tvoriť začala aj tzv. Trnavská skupina konkretisti - Ján Stacho, Ľubomír Feldek (jediný zo Žiliny), Ján Ondruš, Jozef Mihalkovič Ján Šimonovič - išlo o modernú svojskú literatúru, ktorá výrazne stavala na jazyku, na reťazení asociácií, metaforike, vyslovovali požiadavku zmyslovej konkrétnosti, hlásili sa k avantgardnej poézii, preferovali prácu ako hru a tvorbu, život ako záhadu, radosť, šťastie, fantáziu,...

V roku 1956 začal vychádzať časopis Mladá tvorba, ktorý umožňoval uverejňovanie pluralitných názorov a priniesol isté oživenie literatúry. Skupina Osamelí bežci vznikla v roku 1963 pokusom publikovať práve v časopise Mladá tvorba svoj manifest. Uverejnili v ňom napokon manifesty dva – prvý pod názvom Návrat anjelov spolu so svojimi básňami v čísle 1/1964 a druhý v čísle 5/1964 pod názvom Prednosti trojnohých slávikov. Ich manifesty boli na tú dobu veľmi provokatívne, nakoľko odmietali oficiálne hodnoty. Vojnu a komunizmus považovali za abstraktné pojmy pre svoju generáciu, ale taktiež odmietali tvorbu niektorých vtedajších autorov (napr. Andreja Plávku). Odmietali tiež zasahovanie ideológie do literárnej tvorby a protestovali proti vtedajšiemu spoločenskému systému.

Postavili sa proti používaniu tzv. metódy socialistického realizmu:

„Ide o zaujímavý jav: literatúra sa má prudko priblížiť ku skutočnosti, lenže o tom, čo je skutočnosť, rozhodovali ideologické koncepcie a predstavy. Literatúra nestvárňovala skutočnosť takú, aká bola, ale "skutočnosť " falošných ideologických predstáv, skutočnosť viac želanú ako reálne jestvujúcu. Hodnota takejto literatúry nebola krytá poznaním sveta, odhaľovaním jeho zložitej tváre, literatúra mala predovšetkým  ilustrovať nemenné a navždy platné poučky. Literatúra bola degradovaná na slúžku politiky, mala plniť jej mocenské ciele: pomáhať pri združstevňovaní dediny, vyvolávať v ľuďoch budovateľské nadšenie, odhaľovať triedneho nepriateľa, viesť s ním ideologický boj, bojovať proti imperializmu. Takto sa dostala do štádia vyprázdnených, predstieraných hodnôt, čiže pseudohodnôt, ktoré sa potom nazývalo obdobím dogmatizmu, schematizmu.“

 

Peter Repka, Ivan Laučík a Ivan Štrpka

Zdroj obrázka: www.wikipedia.org - Autor: Xmetov - Vlastné dielo, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18174992

Manifest Návrat anjelov - úryvky:

POCIT OSAMELOSTI BEŽCA,

ktorý svoj pohyb koná na neznámej ceste,

vzdialený od štartu a cieľa, ktorý nepozná, beží,

teda je (cogito, ergo sum), do behu vkladá

všetky svoje ušľachtilé sily a vôľu, aby dosiahol

svoj cieľ – zmysel pohybu.

..................................

ANGAŽUJEME SA ZA NÁVRAT ANJELOV

Za návrat dobrých anjelov ľudskosti do vašich

hláv a citov, úprimnosť tých, čo hovoria,

ušľachtilosť úmyslov a mravnú bezúhonnosť

činov. Za návrat ľudí k ľudskosti, za ľudský

odkaz civilizácii. Za humanizmus.

 

Manifest Prednosti trojnohých slávikov – úryvky:

„Poézia sama,

prastará a tvrdá, nie je nikdy aktuálna.“

...................................

„Verím, že básnik sa má stotožniť so svojou

básňou. Jeho život má byť akciou. Musí byť,

musí konať, musí stelesňovať báseň. Poézia

nesmie byť zlúčením vedomého

a nevedomého. Najprv treba báseň žiť.

Tvrdím, že báseň je pre človeka jedným zo

spôsobov života a poznania.“ 

..........................................

Odmietali oficiálne hodnoty, ba vlastne celú dovtedajšiu básnickú tradíciu:

„Neexistuje pre nás tento literárnou históriou sa plahočiaci zástup zvaný slovenská poézia.“

Na milosť vzali, hoci s výhradami, iba M. Válka a konkretistov. Z podtextov manifestu sa dalo vyčítať, že v podstate ide predovšetkým o odmietnutie zasahovania ideológie do literatúry a o protest proti spoločenskému pokrytectvu.

Názov skupiny sa spájal so záujmami všetkých troch členov skupiny, ale aj so smerovaním ich tvorby. Všetci traja sa aktívne venovali športu, behu na dlhé trate. Počas behu sa človek stáva neraz osamelým, osamoteným, zahĺbeným v myšlienkach, zároveň originálnym. Každý z nich bol iný aj ako básnik a aj ako človek. Boli jedineční, silné individuality s túžbou žiť po svojom, osamelo a slobodne. Aj ich poézia postupne nadobudla charakter pohybu a behu, v ktorom si človek uvedomoval svoju existenciu.

„Samotný beh ako pohyb, ako zmysel existencie, bez vedomia štartu a cieľa nás odkazuje opäť do sféry procesu, nedokončenosti, náhody. Beh ako performance, ako happening, ako obraz procesuálnosti, ktorá sa stáva metódou ich písania.“ (Kasarda, 1995, str. 22).

Zopakujte si:

1.      V ktorom období vstúpili do literatúry Osamelí bežci?

2.      Koho z autorov zaraďujeme medzi Osamelých bežcov?

3.      Vymenujte významné zbierky autorov.

4.      Uveďte hlavnú charakteristiku tvorby Osamelých bežcov.

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 4. 1999. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-66-3

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-7358-028-4

Osamelí bežci. www.wikipédia.org. (citované 8.4.2016)

Osamelí bežci a a návrat anjelov.http://www.tyzden.sk/casopis/16828/osameli-bezci-a-navrat-anjelov/