Okrem jednoduchej vety poznáme aj vetu zloženú. Zložená veta sa v španielčine označuje ako oración compuesta. Zložené vety sa delia na:

 

 

  1. Oraciones coordinadas

 

V preklade vedľajšie vety priraďovacie. Tieto vety sa vyznačujú tým, že vety, z ktorých sú zložené, majú rovnakú hodnotu a nezávisia jedna od druhej. Ich vzťah môžeme vyjadriť nasledovnou schémou:

 

Veta A + veta B → forman oración coordinadala


 

Preparé el examen práctico y aprobé. (Pripravím praktický test a prejdem.)

Lo escribo y lo hago. (Píšem to a spravím to.) 

Rozlišujeme štyri typy priraďovacieho súvetia:

 

  1. Oraciones coordinadas copulativas

 

Súvetie priraďovacie zlučovacie. V kladnej vete sa tieto vety spájajú spojkou y, prípadne e. V zápornej vete sa spájajú spojkou ni.

 

Me llamaba y decía toda la verdad. (Zavolal mi a povedal mi celú pravdu.)

Conozco a tu tía y la admiro. (Poznám tvoju tetu a obdivujem ju.)

Vinieron e intentaron convencerme. (Prišli a snažili sa ma presvedčiť.)

No quiero decirte la verdad hablar de él. (Nechcem ti povedať pravdu ani hovoriť o ňom.)


 

 

  1. Oraciones coordinadas distributivas


Súvetie priraďovacie odporovacie. Používame v ňom výrazy:

 

  • Unos...otros

 

Unos trabajan otros comen. (Jedni pracujú, druhí jedia.)


 

  • Bien...bien

 

Bien te dice una cosa bien te dice otra. (Raz ti hovorí jednu vec, raz druhú.)


 

 

  1. Oraciones coordinadas disyuntivas


Súvetie priraďovacie vylučovacie. Vety sú spojené spojkou o, prípadne u.


¿Trabajas o estudias aquí? (Pracuješ tu alebo študuješ?)

¿Vas conmigo u observas algo mejor? (Ideš so mnou alebo pozoruješ niečo lepšie?)