To neurčitok používame vo veľa prípadoch. Napr. po niektorých slovesách, na vyjadrenie dôvodu, po prídavných menách, ... . To neurčitok používame aj po opytovacích zámenách.


 

Všimnime si tento príklad:

 

Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006

 

To neurčitok sme použili po opytovacom zámene what. Žena na obrázku hovorí o tom, čo je najlepšie urobiť. "Neviem, čo si mám obliecť." znamená "Neviem, čo by som mal robiť.".Štruktúry s opytovacími zámenami:


Pred týmito opytovacími zámenami môžeme používať slovesá ako ask, decide, discover, discuss, explain, find out, forget, know, learn, remember, say, think, understand, wonder.


Napr.


It was a real problem. I couldn´t think what to do.

We were wondering where to park the car.

Matthew wants to know how to work the computer.

Have Trevor and Laura decided when to have their barbecue?Niekedy po slovese môže nasledovať predmet. V týchto štruktúrach používame slovesá ako advise, ask, show, teach a tell.


Napr.


Tom showed me how to change a wheel.

The guide didn´t tell the tourists when to be back at the coach.


 

Pred opytovacími zámenami môžeme použiť aj:


- prídavné mená ako napr. clear, obvious a sure


I wasn´t sure who to ask for help.- výrazy ako have an idea a make up your mind


Claire doesn´t have an idea how to cook.


 

- predložky


There´s the question of who to invite to the reception.

You need to be informed about what to do in an emergency.Po opytovacom zámene why to neurčitok nepoužívame:


No one could explain why we had to wait. NIE No one could explain why to wait.Po opytovacích zámenách what, which, whose, how many a how much môžeme používať podstatné meno.


Napr.

 

Sarah and Mark were discussing what colour to paint the walls.

We wondered whose story to believe - both drivers said it wasn´t their fault.

It´s difficult to know how much luggage to take with you.


 

V týchto vetných konštrukciách môžeme používať aj opytovacie zámeno whether ale nesmieme ho nahrádzať s if:

 

We´ll have to decide whether to go ahead with the project or not.


NIE


We´ll have to decide if to go ahead.Melania wasn´t sure whether to ring the doctor or not.

I was wondering whether to order some tea.

 Zopakujte si:
1. Vysvetlite použitie to neurčitku po opytovacích zámenách.
2. Po ktorých opytovacích zámenách to neurčitok nepoužívame?
3. Čo môžeme používať pred a po opytovacích zámenách?

Použitá literatúra:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006

Zdroje obrazkov:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006