Vo francúzštine rozlišujeme samostatné opytovacie zámená qui, que a nesamostatné opytovacie zámeno quel.

  1. Samostatné opytovacie zámená qui, que

 

Opytovacie zámená qui (kto?), que (čo?) majú vo francúzštine dvojaké tvary:

  • opisné

 

qui est-ce qui? – kto?

qui est-ce que? – koho?

qu´est-ce qui? – čo? (podmet)

qu´est-ce que? – čo? (predmet)

 

 

  • jednoduché

qui – pre podstatné mená (podmet a predmet) označujúce osoby

que - pre podstatné mená (len predmet) označujúce veci


Opisné tvary sa používajú častejšie, pretože môžu rozlíšiť tak životné a neživotné podstatné mená, ako aj podmet a predmet.

 

 

Po jednoduchých tvaroch zastupujúcich predmet nastáva inverzia podmetu a prísudku.

 

 

Po opisných tvaroch je slovosled rovnaký ako v opytovacej vete.Príklady:

Qui – kto, koho?

 

Qui m´appelle? – Kto ma volá? → podmet

Qui est-ce qui m´appelle?

Qui cherchez-vous? – Koho hľadáte? → predmet

Qui est-ce que vous cherchez?

 

 

Que – čo ?

 

Qu´est-ce qui se passe ? – Čo sa deje ? → podmet

 

 

Jednoduchý tvar sa v podmete nepoužíva.


Que cherchez-vous ? – Čo hľadáte ? → predmet

Qu´est-ce que vous cherchez ?


 

  1. Nesamostatné opytovacie zámeno quel

 

Nesamostatné opytovacie zámeno quel (ktorý, aký) stojí pred podstatným menom, ktoré bližšie určuje. Jeho tvar sa mení v závislosti od rodu a čísla podstatného mena.                                  Mužský rod                        Ženský rod

Jednotné číslo             quel                                    quelle

Množné číslo               quels                                  quellesVoilà un roman. Quel roman?

Aký (ktorý) román?


Voilà une chanson. Quelle chanson?

Aká (ktorá) pieseň?

Voilà un garçon. Quels garçons?

Akí (ktorí) chlapci?


Voilà des affiches. Quelles affiches?

Aké (ktoré) plagáty? 

Výslovnosť všetkých štyroch tvarov je rovnaká. Rozdiel medzi jednotným a množným číslom je len vtedy, ak sa podstatné meno začína na samohlásku alebo nemé h.

quel avi [kelavi] → quels avis [kelzavi]

aký názor aké názory

quelle histoire [kelistua:r] → quelles histoires [kelzistua:r]

aký príbeh aké príbehy


Nesamostatné opytovacie zámeno quel môže byť od podstatného mena oddelené slovesom être (byť).

Quel est ton chanteur préféré?

Aký je tvoj obľúbený spevák?

Quelle est votre adresse?

Akú máte adresu? / Aká je vaša adresa?

 

 

 

Pozor na významový rozdiel medzi výrazmi quel a comment!

 

Zámenom quel sa pýtame na druh osoby alebo veci (kto alebo čo je to zač).

 

Quel est ce film?

Aký je to film? / Čo je to za film?

 

 

Príslovkou comment zisťujeme vlastnosť osoby alebo veci.

 

Comment est ce film? Est-il intéressant?

Aký je ten film? je zaujímavý?

 Zopakujte si:
1. Aké tvary samostatných opytovacích zámen poznáme?
2. Aký je významový rozdiel medzi quel a comment?
3. Kedy sa mení tvar podstatného mena pri nesamostatnom zámene quel?
4. Vytvorte krátky príbeh (aspoň 10 viet), s použitím samostatných opytovacích zámen.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov
Josef Hendrich, Otomar Radina, Jaromír Tláskal: Francouzská mluvnice