Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Opotrebenie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa zúčastňuje v podnikateľskej činnosti

 • aktívne (napríklad stroje, výrobné zariadenia, prístroje),

 • pasívne (napríklad budovy, stavby) – napomáhajú podnikateľskej činnosti.

 

Podstatným znakom dlhodobého majetku je, že sa môže zúčastniť viacerých výrobných cyklov a jeho forma zostáva nezmenená. Používaním sa nespotrebuje naraz, ale postupne sa opotrebúva a jeho hodnota sa postupne prenáša na výrobky, na výrobu ktorých sa použil. 


Opotrebenieje postupné znižovanie úžitkovej hodnoty majetku.

 

Dlhodobý majetok sa z hľadiska odpisovania člení na:

 • odpisovaný– patrí tu celý nehmotný a hmotný dlhodobý majetok, okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok,

 • neodpisovaný– patria tu pozemky, umelecké diela a zbierky, finančné investície, kultúrne národné pamiatky.

 

Pozemky a umelecké diela a zbierky sa neodpisujú, pretože ich trhová cena má stúpajúcu tendenciu.Druhy opotrebenia dlhodobého majetku

 • Fyzické /hmotné/

 • aktívne – vo výrobnom procese

 • pasívne – pôsobením korózie

 • Morálne /ekonomické/ - vplyvom technického pokroku


Fyzické opotrebenie – vzniká v dôsledku skutočného využívania dlhodobého majetku. Ide o postupné znehodnocovanie funkčných vlastností dlhodobého majetku až do úplného opotrebenia. Na jednej strane sa prejavuje v znižovaní hodnoty majetku, na druhej strane sa premieta do zvyšovania hodnoty nových výrobkov a služieb.

 

Prejavuje sa v týchto formách

 • aktívne – vzniká vplyvom používania strojov a závisí od času a intenzity používania majetku,

 • pasívne – vzniká v dôsledku fyzického starnutia majetku v období jeho nepoužívania, napríklad stroj vystavený zlým poveternostným podmienkam a podobne.


Morálne opotrebenie (ekonomické) – ide o proces, pri ktorom sa znehodnocujú stroje a zariadenia vplyvom technického pokroku. Dlhodobý majetok nie je ešte fyzicky opotrebený, ale je prekonaný modernejším a efektívnejším majetkom, napríklad výpočtová technika, elektronika automobil a podobne.

Môže byť dvojakého charakteru:

 • morálne opotrebenie v  dôsledku rastu produktivity práce (nový porovnateľný výrobok sa vyrobí lacnejšie),

 • morálne opotrebenie v  dôsledku rozvíjajúceho sa technického pokroku (vyrobí sa výkonnejší výrobok).


 

Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť opotrebenia dlhodobého majetku

Fyzické opotrebenie

 • intenzita využívnia

 • kvalifikácia pracovníkov

 • vzťah pracovníkov k majetku

 • používaná technológia

 • klimatické a poveternostné podmienky

 • zmennosť

 

Morálne opotrebenie

 • produktivita práce

 • technický pokrok 

Použitá literatúra:

Jakubeková, M. a kol.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN Bratislava, prvé vydanie 2004, ISBN 80-10-00363-8

Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Maturujem z ekonomiky, SPN, druhé prepracované vydanie 2005, ISBN 80-10-00658-0