Vypracovala: Mgr. Miroslava Foltýnová 

 

 

Opisné väzby s gerundiom


Estar + gerundium

Vyjadruje prebiehajúci dej, alebo dej, ktorý sa často opakuje ale už sa nevyvíja.

Estaba llamando.

Volal.


Ir + gerundium

Vyjadruje prebiehajúci dej, ktorý sa postupne vyvíja.

Su aspecto va cambiando.

Jeho vzhľad sa pomaly (postupne) mení.


Venir + gerundium*

Zhoda s časovou väzbou hace ... que.

Llevo trabajando aquí dos meses./Hace dos meses que trabajo aquí.

Pracujem tu (už) dva mesiace.

*V tejto väzbe nemôže pred gerundiom stáť zápor no. Záporné vety typu Už týždeň som s ňou nehovorila. sa prekladajú pomocou väzby:

  1. Hace ... que: Hace una semana que no hablo con ella.

  2. Llevo ... sin + infinitív/sin que + konjuktív: Llevo una semana sin hablar con ella/sin que hable con ella.


Seguir/continuar + gerundium

Vyjadruje pokračovanie deja.

Siguió leyendo.

Pokračoval v čítaní./Čítal ďalej.


Acabar + gerundium

Vyjadruje ukončenie deja.

Acabó emigrando.

Nakoniec emigroval.Andar + gerundium

Vyjadruje vytrvalý, opakujúci sa dlhotrvajúci dej.

Me andaba llamando.

Neustále ma/mi volal.Salir + gerundium

 

Vyjadruje výsledok deja a to v spojení so slovesami ganarperder.

Siempre sale perdiendo.

Vždy prehráva. 

 

 

Opisné väzby s infinitívomAcabar de + infinitív

Vyjadruje bezprostrednú minulosť.

Acabamos de llegar.

(Práve sme prišli.Acabar por + infinitív

Vyjadruje ukončenie deja (nakoniec urobiť niečo).

Acabará por admitirlo.

Nnakoniec to uzná.Comenzar por/empezar por/ principiar por + infinitív

Vyjadruje začiatok deja v zmysle najskôr urobiť niečo.

Comenzó por disculparse.

Najskôr sa ospravedlnil.Darle (a uno) por + infinitív

V zmysle napadnúť, rozhodnúť sa, dostať chuť niečo urobiť.

Le ha dado por cortarse el pelo.

Napadlo ju/rozhodla sa dať si ostrihať vlasy.Dejar de + infinitív

V zmysle prestať robiť niečo.

Ha dejado de llamarme.

Prestal mi volať.Echar(se) a + infinitív

Vyjadruje dej, ktorý náhle začína.

Me eché a reír.

Rozosmial som sa.Estar para + infinitív

V zmysle chystať sa, byť pripravený k niečomu, hodlať urobiť niečo, niečo sa blížiť, byť určený k niečomu.

Estoy para irme.

Chystám sa odísť.


La habitación está para alquilar.

Izba je (určená) na prenájom.Ir + infinitív

Vyjadruje blízku budúcnosť.

Voy a intentarlo.

Pokúsim sa (o to).Llegar a + infinitív

Vyjadruje dokončenie deja v zmysle dospieť k niečomu, dosiahnuť niečoho, nakoniec urobiť niečo.

Llegamos a conocerle bien.

Dobre sme ho poznali.Ponerse a + infinitív

Vyjadruje začiatok deja.

Se pusieron a bailar.

Začali tancovať./Dali sa do tanca.Quedar en + infinitív

V zmysle dohodnúť sa, dohovoriť sa na niečom.

Quedamos en ir al teatro.

Dohodli sme sa, že pôjdeme do divadla.Romper a + infinitív

Vyjadruje rýchly či náhly začiatok daného deja.

Rompió a llorar.

Vypukol v plač./Naraz sa rozplakal.Volver a + infinitív

Vyjadruje opakovanie deja v zmysle opäť, znova.

Volvieron a recordármelo.

Znovu mi to pripomenuli.


 

 

Zopakujte si:

Doplň v správnom tvare a ak treba tak aj vhodnú predložku:

1...... (ir, mudarse, a) en estos días, ¿verdad?

2. ¡Mira! ¡..... (dejar, llover, de)!

3. Ya no compito, pero ..... (seguir, entrenar) tres veces por semana.

4. Pienso ....(volver, llamar, lo) la semana próxima.


 

 

Použitá literatúra:

CORPAS, J. et. al. 2006. Aula Internacional 4. Barcelona: Difusión. 2006. 208 s. ISBN: 978-8484432340

HOUŠTECKÁ, E. 1997. Španělština v testech s gramatickým minimem. Voznice: Leda. 1997. 184 s. ISBN: 80-85927-27-6