Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

S premennými pracujeme pomocou operátorov.

 

Logické

and
or
not

Logický súčin
logický súčet
negácia

Aritmetické

+
-
*
/
div
mod

súčet
rozdiel
súčin
desatinné delenie
celočíselné delenie
zbytok po celočíselnom delení

Porovnávacie

=
<
>
<=
>=

rovná sa                                         je menšie
je väčšie
je menšie alebo rovné
je väčšie alebo rovné


 

 

Príkaz priradenia

 

Najjednoduchším príkazom je priradenie, pomocou ktorého premenná nadobúda hodnotu, prípadne sa nahradí aktuálna hodnota hodnotou novou. Hodnota musí byť kompatibilná s typom premennej.

 

pocet:=15;

meno:='Dalibor';

 

 

 

Výrazy

 

Priradenie hodnoty premennej je jednoduchý príkaz. Ďalším spôsobom, ako môže premenná nadobudnúť hodnotu je matematickým výrazom. Napr:

 

obvod:=2*a+2*b;


 

V jednom výraze môžeme použiť aj niekoľko operátorov. Poradie operácií je potom možné meniť zátvorkami ( ).

 

 

 

Procedúry a funkcie

 

Pri písaní svojich programov si zo začiatku vystačíme so základnými procedúrami a funkciami. Väčšina procedúr a funkcií je uložená v  jednotkách. Základnou je jednotka system. Jej meno v klauzulou uses nie je povinné, je použité vždy. Táto jednotka obsahuje procedúry vstupu a výstupu, prácu s reťazcami, so súbormi a adresármi, matematické funkcie a obsluhu chyby programu.

 

 

 

Procedúry vstupu a výstupu

 

Štandardné zariadenie počítača pre vstup je klávesnica, pre výstup obrazovka. Ďalej budeme uvažovať tieto zariadenia.

 

Read

Read(premenná);

 

 

Procedúra číta znaky z klávesnice a uloží ich do premennej uvedenej ako parameter. Tá môže byť ľubovoľného typu.