Význam operačných systémov

 

Operačné systémy sú jedny z najrozsiahlejších a najzložitejších programových systémov,

v ktorých sa uplatňujú mnohé vedecké poznatky z oblasti softvérového inžinierstva, štruktúr dát,

sietí, algoritmov a pod. Problémy a ťažkosti, ktoré sa vyskytujú pri tvorbe efektívnych a spoľahlivých operačných systémov sú rovnaké ako tie, s ktorými sa stretávajú programátori či autori iných rozsiahlych programov. Z času na čas je potrebné operačný systém upraviť, modifikovať či parametrizovať. Potom je ale potrebné im rozumieť a poznať algoritmy základných funkcií. Detailná znalosť princípov operačných systémov je jednoducho nevyhnutná pri vytváraní tých častí, ktoré sú závislé na funkčnosti neštandardných technických prostriedkov. Príkladom sú ovládače periférnych zariadení. Techniky a metodiky tvorby operačných systémov je možné s výhodou uplatniť i v iných oblastiach tvorby rozsiahlych programových systémov.

 

zdieľať čas procesoru(ov), operačnej pamäti, periférnych zariadení a procesov.

Základným účelom operačného systému je teda zdieľanie prostriedkov. Znamená to, že

používatelia výpočtového systému sa budú uchádzať o používanie fyzických prostriedkov,

konkrétne o zdieľanie času procesora eventuálne viac procesorov, operačnej pamäte, periférnych

zariadení a pod. Operačný systém je z tohto hľadiska množina automatických a manuálnych

procedúr umožňujúcich skupine ľudí zdieľať výpočtový systém. Každý používateľ získava ilúziu,

že pracuje s počítačom, ktorý dokáže vykonávať akékoľvek programy, t.j. že pracuje na

virtuálnom počítači. Operačný systém teda poskytuje každému používateľovi vlastný virtuálny

počítač a naviac chráni každý z týchto počítačov proti deštruktívnemu zásahu ostatných.

Operačný systém pritom ponúka používateľovi ďaleko atraktívnejšie rozhranie než poskytuje

vlastný hardvér t.j. strojový jazyk. Operačné systémy sú rozsiahle programy zabezpečujúce

a programov a odhaľovanie chýb pri behu programov. Operačný systém je z tohto hľadiska