Veľpieseň: patrí k najstarším ľúbostným básniam, nájdeme ju v Biblii jej autorstvo sa pripisuje kráľovi Šalamúnovi opísal v nej krásu a lásku pastierke Sulamit
Klasicizmus: ako umelecký smer sa prejavuje návratom k antickým vzorom Anafora: opakovanie slov na začiatku ďalšieho verša
Lyrizovaná próza:hl.znaky:básnické prostriedky, poetický rytmus viet, rozprávkové motívy
hlavný predstavitelia: Margita Figuli
Paródia:je komická až satirická napodobenina nejakého diela, pri parodovaní zveličujeme niektoré znaky deja so zámerom zosmiešniť ho hl.predstavitelia: Miquel de Cervantes- román Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
Počítačová hra: v 50 rokoch 20stor.=>vznikajú prvé jednoduché zábavné programy(Tennis for two), 1962 prvá počítačová hra Spacewar
druhy hier: Akčné, Adventúry, Strategické atď.
osobnosti: Jordan Mechner- zakladateľ akčno- logickej adventúry, Chris Metzen: tvorca hier pre spoločnosť Blizzard Etertainment
Poloľudové piesne: majú svojho autora no dnes ho už nepoznáme,boli písané pre ľudové prostredie nešírili sa tradovaním ale zapisovali sa do kódexov
Romantizmus: Hlavné znaky- rozpor medzi snom a skutočnosťou
Hlavné znaky Slovenského romantizmu:
1. inšpirácia ústnou ľudovou slovesnosťou
2. zobrazovanie dejín Slovákov spisovnej slovenčiny
3. hrdinovia sú jednoduchý ľudia 
4. vyjadrenie túžby po národnej slobode 
5. ospevovanie krás Slovenska
Aforizmus: výrok slávnej osobnosti, zvyčajne býva poučný alebo vtipný Kompozícia: usporiadanie tematických a jazykovo štylistických prostriedkov do celku
Novela: epický žáner stredného rozsahu, hlavné znaky :málo postáv,jeden dej
Literatúra faktu: má vedecko-populárny charakter,má poznávaciu funkciu ale poskytuje aj estetický zážitok
Muzikál: je žáner hudobného divadla, v ktorom sa spája text s hudbou, spevom a tancom
vznik muzikálu-USA,začiatok 20stor.
najznámejšie svetové muzikály:Frederik Love- My fair lady,Leonard Bernstein-West side story
Lyrický hrdina: postava prostredníctvom ktorej autor vyjadruje pocity, myšlienky, nálady
Epizeuxa: umelecký jazykový prostriedok, slovná figúra, ktorá sa zakladá na opakovaní slov za sebou
Janko Kráľ:bol jedným z prvých autorov tvoriacich v spisovnej slovenčine,známe sú jeho balady Zverbovaný,Zabitý,ďalej básne Orol,Jarná pieseň
Realizmus: začiatok 20.storočia spisovatelia sa snažia zobrazovať skutočnosť takú aká je hlavní predstavitelia: P.O. Hviezdoslav, Martin Kukučín
Slovenská literárna moderna: skupina spisovateľov píšucich novými modernými postupmi významný predstaviteľ Ivan Krasko
Populárna pieseň: je všeobecne známa a obľúbená pieseň, vyjadruje pocity generácie určitej doby. Staršia pieseň, ktorá je obľúbená aj v súčasnosti sa nazýva Evergreen.
Expresívne slová: citovo zafarbené
1,kladné=deminutíva
2,záporné=pejoratíva,vulgarizmy
Sci-fi:autori čerpajú z poznatkov vedy a techniky,zároveň využívajú svoju fantáziu,zakladateľ-Jules Verne(Dva roky prázdnin)
Film:dramatický žáner,je vybudovaný na symbióze obrazu,slova,hudby a zvuku
1895 prvý kinematograf
Obchod na Korze získal Oscara za najlepší zahraničný film
Sonet(znelka): je básnická forma, ktorá má závesný počet veršov 14 (2 trojveršia,2 štvorveršia)
Symbol(znak): vzniká na základe zaužívaného označenia napr. srdce- láska
Andrej Sládkovič:štúrovský básnik-romantizmus, tvorba:Detvan:lyricko-epická báseň,Marína:lyrická skladba, Nehaňte ľud môj:báseň
Konflikt:rozpor 1,postava sama so sebou
2,postava s inou postavou
3,postava so spoločnosťou
Denník:je epický žáner,monografický charakter,autor zachytáva zážitky z osobného života
Móric August Beňovský:slovenský cestovateľ,svoje zážitky opísal v knihe Osudy a cesty grófa M.A.B.
Televízia:prenos obrazu pomocou elektromagnetických vĺn,médium sprostredkúva audiovizuálny kontakt so svetom
Video:zariadenie,ktoré prenáša záznam z pásky na televíznu obrazovku na pásku videokazety, magneticky zaznamenávame obraz a zvuk